Program wychowawczy (załacznik nr 2 do Statutu)

 Załącznik nr 2. do Statutu

Program Wychowawczy

                                   


Syców,sierpień 2012
,, W wychowaniu chodzi o to,    
ażeby człowiek starał się    
coraz bardziej być człowiekiem   
- o to ażeby bardziej był,   
a nie tylko więcej miał,(…)   
ażeby umiał bardziej być   
nie tylko z drugimi, ale i dla drugich’’
    Jan Paweł IISPIS TREŚCI:
1.    Wprowadzenie
2.    Podstawy prawne
3.    Misja szkoły
4.    Realizatorzy szkolnych działań wychowawczych
5.    Formy realizacji programu
6.    Cele programu
7.    Tradycje szkolne
8.    Oczekiwane efekty
9.    Ewaluacja i uwagi końcowe
1.Wprowadzenie:

Zasady realizacji Programu Wychowawczego:
Największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania.
W realizacji programu biorą udział wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice, wspierając się wzajemnie w rozwiązywaniu problemów i podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.
Zadania  w programie wychowawczym zostały zaplanowane na podstawie wizji i misji szkoły, doświadczeń, obserwacji oraz wniosków z ewaluacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012.

2.  Podstawy prawne:
•    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 48 ust.1, art.54 ust.3-4, art. 70 ust.1)
•     Ustawa o systemie oświaty (z dn. 07.09.1991)
•    Ustawa - Karta Nauczyciela
•    Program polityki prorodzinnej państwa (z dn. 17.11.1999)

3. Misją Gimnazjum im. Jana Pawła IIjest kształtowanie prawidłowych postaw życiowych, humanizmu, szacunku dla drugiego człowieka i przyrody po to, aby absolwent gimnazjum samodzielnie funkcjonował w otaczającym go świecie, łatwo nawiązywał kontakty, pozytywnie patrzył na wszystko, wierzył w siebie i swoje możliwości, miał określone zainteresowania i był w pełni kompetentny do samokształcenia.
4.  Realizatorzy szkolnych działań wychowawczych.
Realizatorami działań wychowawczych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.
1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły
a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań wychowawczych, (finansuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację).
2. Pedagog
    a) współtworzy z wraz z zespołem nauczycieli plany działań wychowawczo- profilaktycznych,
    b) sporządza roczne sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego,
    c) realizuje projekty i plany dotyczące działań wychowawczych.
3.    Nauczyciel – wychowawca
    a) podejmuje systematyczne działania wychowawcze w odniesieniu do uczniów i rodziców,
    b) jest wzorem konstruktywnych zachowań itp.
4.    Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:
a) aktywnie współpracują ze szkołą,
b) biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu wychowawczego,
c) uczestniczą w spotkaniach przewidzianych w Statucie Szkoły.
Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań wychowawczych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Kuratorem Sądowym, Prokuraturą,zespołem pedagogów działających na terenie gminy, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarką szkolną i innymi - w zależności od potrzeb.
5. Formy realizacji programu wychowawczego.

Osiągnięcie założonych w programie celów będzie możliwe poprzez aktywizowanie uczniów. W tym celu prowadzone będą:
•    projekty, prezentacje, apele,
•    pogadanki,
•    koła zainteresowań,
•    zajęcia terenowe- wycieczki,
•    godziny wychowawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi,
•    konkursy, inscenizacje, apele,
•    akcje ekologiczne i charytatywne.
6.    Cele programu
Cele główne kształcenia:
•    Wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
•    Podnoszenie poziomu kultury osobistej.
•    Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i potrzeb uczniów.
•    Kształtowanie postaw szacunku dla środowiska naturalnego i zdrowego stylu życia.
•    Współpraca z rodzicami.

CEL GŁÓWNY    CEL SZCZEGÓŁOWY    ZADANIA DO REALIZACJI    ODPOWIEDZIALNI

1.    Wychowanie obywatelskie i patriotyczne    1.1.    Kształtowanie postaw poszanowania tradycji i kultury własnej  oraz innych narodów    - Przygotować do uczestnictwa w życiu społecznym,
- pokazywać uczniom tradycję i kulturę polską,
- pielęgnować w środowisku tradycje regionalne,
- uczyć tolerancji i akceptacji odmiennych kultur, wyznań i wartości
- zapoznać z różnorodnością kultury światowej,
- organizować wyjazdy edukacyjne w celu poznawania innych kultur.
    -wychowawcy
- nauczyciele historii, WOS-u, języka polskiego, języka obcego,
- katecheci
    1.2.    Rozbudzać zainteresowanie kulturą, historią i sztuką własnego narodu    - Organizować wycieczki do ośrodków kultury i muzeów, galerii sztuki itp.
- uświadomić istnienie i znaczenie dóbr narodowych.
    - wychowawcy
- inni nauczyciele
    1.3.    Motywować  do udziału
w uroczystościach szkolnych, lokalnych i o zasięgu krajowym.
    - Kształtować szacunek do symboli narodowych,
- uczestniczyć w uroczystościach  szkolnych, lokalnych i państwowych.    -wszyscy nauczyciele
2.  Podnoszenie poziomu     kultury osobistej    2.1. Dbać o piękno mowy ojczystej.    - Rozbudzać zainteresowania i uczestnictwo w „kulturze wysokiej”,
- kształtować umiejętność poprawnej wymowy,
- systematycznie zabiegać o kulturę słowa wśród uczniów.

    - wszyscy nauczyciele
- pracownicy szkoły
    2.2. Eliminować używanie wulgaryzmów.    - Konsekwentnie reagować na każdy wulgaryzm,
- wskazywać inne, bardziej konstruktywne niż agresja słowna sposoby rozwiązywania problemów,
- promować wzorowe zachowanie.
    - wszyscy nauczyciele
- pracownicy szkoły
    2.3. Przestrzegać praw wewnątrzszkolnych i norm prawnych ogólnie przyjętych.    - Motywować  do właściwego wypełniania roli ucznia
i przestrzegania statutu szkoły,
- upowszechniać wiedzę na temat praw i obowiązków ucznia, dziecka i człowieka.
    -wszyscy nauczyciele
- pedagog

    2.4. Kształtować właściwe relacje międzyludzkie.    - Wzmacniać poczucie własnej wartości uczniów,
- integrować zespoły klasowe,
- budować odpowiedzialność i uświadamiać o konsekwencjach za swoje czyny,
- uczyć weryfikacji informacji
w oparciu o alternatywne źródła wiedzy,
- uczyć szacunku, tolerancji i odpowiedzialności wobec każdego człowieka: rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów , osób
z otoczenia, osób niepełnosprawnych i upośledzonych
    - wszyscy nauczyciele
-pedagog
    2.5. Ograniczyć zjawisko wagarowania i podnieść frekwencję uczniów.    - Zapoznać uczniów i ich rodziców ze szkolnym systemem oceniania zachowania,
- promować wzorową frekwencję uczniów,
- konsekwentnie stosować szkolne procedury interwencyjne,
- zachęcać do różnych form aktywności.    -wszyscy nauczyciele
- pedagog
3. Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i potrzeb uczniów    3.1. Diagnozować grupy klasowe.    - Obserwować i zbierać informacje o uczniach.    -wychowawcy
    3.2. Kształtować umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb i zainteresowań.    - Wspomagać uczniów w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań,
- tworzyć atrakcyjne warunki do zdobywania wiedzy,
- zachęcać do różnych form aktywności szkolnej i pozaszkolnej,
- zaznajamiać uczniów z technikami uczenia się.
    -wychowawcy
- pedagog
-inni nauczyciele
    3.3. Wzmacniać poczucie wartości i adekwatnej samooceny uczniów.    - Prowadzić indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
- rozwijać zdolności i zainteresowania poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych,
- rozpoznawać i wzmacniać uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie konkurów szkolnych przygotowywanie uczniów i pozaszkolne.
    -pedagog
- wszyscy nauczyciele
    3.4. Kształtować  postawy twórcze.    - Organizowaćróżne spotkania
 i  zachęcaćdo aktywnego udziału
w imprezach i uroczystościach szkolnych    - wszyscy nauczyciele
4.  Kształtowanie postaw szacunku dla środowiska naturalnego i zdrowego stylu życia.    4.1. Budzić szacunek
 dla przyrody.    - Ukazywać związek człowieka z przyrodą,
- wskazywać korzyści płynące z eksploatacji dóbr przyrody,
- wskazywać źródła zanieczyszczeń środowiska w naszym regionie,
- podejmować działania na rzecz ochrony przyrody w formie imprez ekologicznych, konkursów i różnych akcji charytatywnych na rzecz zwierząt.    - wszyscy nauczyciele

- nauczyciele biologii, chemii, fizyki    4.2.Wskazywać korzyści wynikające z prowadzenia zdrowego trybu życia.    - Podkreślać znaczenie higieny osobistej,
- promować zdrowy styl odżywiania się poprzez różne imprezy, konkursy czy happeningi,
- zachęcać uczniów do rozwijania umiejętności ruchowych poprzez proponowanie różnych form aktywności fizycznej,
- wskazywać ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu.
    - wszyscy nauczyciele
- nauczyciele biologii
wychowawcy
- nauczyciele wychowania fizycznego
- wychowawcy


5. Współpraca z rodzicami.    5.2. Wspomagać rodziców
w wychowaniu dziecka    - Zapoznać rodziców z dokumentami
obowiązującymi w szkole:
•    program wychowawczy szkoły
•    program profilaktyki,
•    statut,
•    WSO,
•    regulaminy,
•    procedury.    wychowawcy
        - Przekazywać informacje
o osiągnięciach i problemach uczniów,
- dbać o atrakcyjną formę spotkań, organizować prelekcje dla rodziców  prowadzone przez specjalistów,
- wspierać rodziców w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych z dziećmi.    Wychowawcy,
Pedagog
    5.2. Angażować  rodziców w życie wychowawcze i opiekuńcze klasy i szkoły    - Zachęcać i mobilizować rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły,
- włączyć rodziców do organizacji imprez klasowych.
    Wychowawcy,
Pedagog

7. Ceremoniał i tradycje szkolne
Głównym zadanie szkoły jest kształtowanie młodych ludzi na świadomych, odpowiedzialnych obywateli.
Program wychowawczy zawiera zatem zasady postępowania w czasie obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych.
Dokument zawiera symbole szkoły i formy celebracji sztandaru.
I Symbole szkoły:
Patronem szkoły jest bł. Jan Paweł II.
a ) Sztandar,
b) Hymn szkoły,
c) tradycje szkoły.
II  Sztandar szkoły:
Sztandar szkoły jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

a)Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie w Izbie Pamięci i Tradycji. W gabinecie dyrektora znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

b) W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu.

c)Skład pocztu sztandarowego:
chorąży: jeden uczeń,
asysta: dwie uczennice,
zastępca chorążego: jeden uczeń,
asysta zastępcy: dwie uczennice

Kandydatury składu pocztu sztandarowego zgłaszane są przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego  za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów do dyrektora szkoły. Uczniowie wybierani są pośród klas II-III. Powołuje się co najmniej dwa składy pocztu sztandarowego. Kadencja pocztu trwa jeden rok szkolny.
Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.

d) Insygnia pocztu sztandarowego:
-biało-czerwone szarfy(przewieszone przez prawie ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze),
-białe rękawiczki.
e)Strój pocztu sztandarowego:
-dziewczęta: białe bluzki, ciemne spódnice
-chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie.

f)Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Sztandar uczestniczy w ważnych apelach, które odbywają się w szkole, uroczystościach miejskich z okazji świąt państwowych oraz podczas Mszy Św.
Poczet sztandarowy uczestniczy także w uroczystych Zjazdach Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II.

g)Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:
-,,zasadnicza’’- na baczność chorąży trzyma sztandar przy prawej nodze ( na wysokości czubka buta) w pozycji pionowej. Drzewiec przytrzymuje prawą ręką powyżej pasa. Łokieć prawej ręki jest lekko przyciśnięty do korpusu ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż spodni. Asystastoinabaczność.

-,,prezentuj’’- chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa jest przyjmowana  tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego;

-,,salutowanie sztandarem’’- z postawy zasadniczej chorąży kładzie lewą rękę na drzewcu sztandaru poniżej końca zaczepu płachty, przy jednoczesnym maksymalnym opuszczeniu prawej po drzewcu, pochyla sztandar do przodu. Sztandar znajduje się w tej postawie: w kościele w czasie czytania ewangelii, Podniesienia Hostii, przed Komunią św., w czasie śpiewu hymnu kościelnego, roty a także momentach: ogłoszenia minuty ciszy, składania trumny do grobu, podczas składania wieńców, odczytywania apelu poległych, czy salwy honorowej,

-,,na ramię’’- w czasie marszu; sztandar znajduje się na prawym ramieniu chorążego pod kątem około 45 stopni,
-,,spocznij’’- sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie ,,zasadniczej’’ Chorąży i asysta w postawie
spocznij.

h)W trakcie Mszy św. Lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji zasadniczej lub spocznij.
W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

i) Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości na komendę.

IIIHymn szkoły:
a)    Na uroczystościach szkolnych, z wyłączeniem świąt państwowych śpiewany jest hymn szkoły.
Kiedy dzwonek zabrzmi w szkolnych murach,
Wkraczasz na swej krętej drogi szlak.
Pośród trudów, znojów, z głową w chmurach,
Poznasz, bracie, prawdziwego życia smak.

Ref.
Do plecaka wrzuć odwagę, miłość, wiedzy głód,
Nimi w swej wędrówce kieruj się.
Aby podróż cię nie utrudziła,
Zapamiętaj, iż świat potrzebuje cię.
2. Niechaj każdy cię krok twój przybliża
Do zwycięstwa o przyszłości bieg.
Niech kompanem naszych trudnych zmagań
Drogi Patron, Ojciec Święty, stanie się.

Ref.
Do plecaka wrzuć odwagę, wiedzy głód,
Nimi w swej wędrówce kieruj się.
Aby podróż cię nie utrudziła,
Zapamiętaj, iż świat potrzebuje cię.

b)Na akademiach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn Polski  ,,Mazurek Dąbrowskiego’’.

IVPasowanie na gimnazjalistę:
a) Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za dyrektorem szkoły rotę przysięgi.

Rota przysięgi
My uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie
Ślubujemy! (uczniowie powtarzają)
Być dobrym uczniem i prawym Polakiem, Ojczyznę cenić jako spuściznę naszych przodków, dumę narodową, dziedzictwo tradycji i kultury
Ślubujemy! (uczniowie powtarzają)
Być odpowiedzialnym i praworządnym człowiekiem, uznawać prawo innych ludzi do wyrażania swoich opinii i poglądów
Ślubujemy! (uczniowie powtarzają)
Szanować swoich rodziców, nauczycieli i wychowawców za przekazywaną wiedzę i umiejętności, za życiowe przewodnictwo
Ślubujemy! (uczniowie powtarzają)
Swą codzienną nauką, pracą i zachowaniem dbać o dobre imię naszego gimnazjum, szanować prawa swoje i innych oraz należycie wypełniać obowiązki gimnazjalisty
Ślubujemy! (uczniowie powtarzają)
VPożegnanie absolwentów:
Na uroczystości kończącej rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie.
Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą przewodniczący klas trzecich.

Po raz ostatni z dumą i satysfakcją wprowadziliście sztandar Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie, który za chwilę przekażecie swoim młodszym koleżankom i kolegom.
Proszę wszystkich o powstanie!
Poczty sztandarowe, do uroczystego przekazania i przyjęcia sztandaru-wystąp!

Jako pierwszy zabiera głos trzecioklasista- dotychczasowychorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

W wasze ręce oddajemy dzisiaj szkolny sztandar, by towarzyszył wam w przyszłorocznej pracy, aby był dla was wzorem i zachętą dowiększych wysiłków.

Chorąży nowego pocztu sztandarowego  odpowiada:

 Obiecujemy sumienną nauką i wzorowym zachowaniem strzec honoru powierzonego nam sztandaru.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.Ślubowanie absolwentów:
Rota przysięgi

„My, absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie,
Naszej ojczyźnie i Tobie, Szkoło,
Ślubujemy:(po każdym zdaniu uczniowie kl. III odpowiadają : ślubujemy)

- zdobytą wiedzę jak najlepiej wykorzystać w dalszym życiu,
- zawsze pracować sumiennie i uczciwie,
- uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju,
- z zaszczytem nosić miano wychowanka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie.”

VINagrody i wyróżnienia absolwentów:
•    „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Syców”
•    „Szczęśliwa Trzynastka”
•    Wpis do „Złotej Księgi”

VIIStałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły:

Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:
a)Rozpoczęcie roku szkolnego (1 września)
b)Ślubowanie klas pierwszych, przyjęcie uczniów kl.I do społeczności szkolnej ( wrzesień).
c)Dzień Papieski ( październik)
d)Dzień Edukacji Narodowej (14 października)
e)Święto Odzyskania Niepodległości (11 listopada)
f) Jasełka (grudzień)
g)Apel wielkanocny (marzec-kwiecień)
h) Dzień Ziemi (kwiecień)
g)Rocznica beatyfikacji Bł. Jana Pawła II(1 maja)
g)Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-maja (3 maja)
h) Dzień Patrona (maj)
h)Rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II (18 maja)
i) Gimnazjada (czerwiec)
j)Zakończenie roku szkolnego(czerwiec)

VIIIDekoracja budynku szkoły flagami państwowymi:

 Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi:
a)Święto szkoły,
b)Święta państwowe,
c)Wyjątkowe sytuacje o wymiarze państwowym.


8.  Oczekiwane efekty:
Absolwent  gimnazjum  to młody człowiek, który powinien:
•    kierować się wartościami głoszonymi przez patrona szkoły,
•    być kulturalnym i zachowywać się stosownie w każdej sytuacji,
•    wykazywać się asertywnością wobec czyhających na niego zagrożeń we współczesnym świecie,
•    szanować drugiego człowieka,
•    dbać o tradycje rodziny,
•    mieć szacunek wobec tradycji szkoły, „małej ojczyzny” oraz historii własnego narodu,
•    być tolerancyjny wobec innych tradycji i kultur,
•    szanować środowisko naturalne,
•    troszczyć się o rozwój i samodoskonalenie siebie,
•    mieć wszechstronne zainteresowania,
•    wierzyć we własne siły i zdolności,
•    wykazywać się pracowitością i obowiązkowością

9.    Ewaluacja
Ewaluacja Programu Wychowawczego będzie dokonywana co trzy lata. Celem ewaluacji będzie sprawdzenie skuteczności działań podejmowanych w ramach realizacji programu.
Ewaluacja będzie dokonywana na podstawie obserwacji uczniów, ankiet oraz  dokumentacji szkolnej.
Uwagi końcowe
1. Program Wychowawczy Szkoły jest realizowany przez wszystkich pracowników szkoły, a także uczniów i ich rodziców.
2. Program Wychowawczy Szkoły został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2012 r.
3. Program Wychowawczy Szkoły wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Opracowanie: Anna Faron, Dominika Jarosz, Joanna Piotrowska, Katarzyna Wojciechowska