Wewnątrzszkolny System Oceniania (załacznik nr 1 do Statutu)

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 
Załącznik nr 1.do Statutu

WSTĘP

Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum w Sycowie zgodnie z:
1.Podstawa programową kształcenia ogólnego.
2.Rozporządzeniem MEN z dnia z dnia 30 kwietnia 2007 r..
3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156 po. 1046).


 
ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne

                                                                  &1.

Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest sformułowanie jasnych zasad przeprowadzania kontroli i oceny pracy ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania będzie jednocześnie wspierał  karierę szkloną ucznia oraz informował go o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu.

                                                                  &2.

1.Nauczyciel formułuje wymagania edukacyjne i informuje o nich uczniów i rodziców. Do 
   jego obowiązków należy również ocenianie bieżące i podsumowujące zgodnie ze skalą                  
   i  kryteriami ustalonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
   rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
   zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
   klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
   klasyfikacyjnej zachowania.

ROZDZIAŁ 2
Oceny Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

                                                                   &3.
1. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia wyrażona jest według skali:
       a) stopień celujący             - ozn. cyfrowe 6,  skrót  :  cel
       b) stopień bardzo dobry     - ozn. cyfrowe 5,  skrót  :  bdb
       c) stopień dobry                 - ozn. cyfrowe 4,  skrót  :  db
       d) stopień dostateczny       - ozn. cyfrowe 3,  skrót  :  dst
       e) stopień dopuszczający   - ozn. cyfrowe 2,  skrót  :  dop
       f) stopień niedostateczny   - ozn. cyfrowe 1,  skrót  :  ndst

   2. Przy ocenach bieżących i klasyfikacyjnej śródrocznej poszerza się skalę o plus „+”                     i minus „-” do danej oceny.
      Celem poszerzenie skali jest motywowanie ucznia do wzmożonej pracy.
      Średnią ocen wylicza się bez „+” i „-”. Do arkuszy ocen wpisuje się oceny bez „+” i „-”.

   3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
a)    wzorowe,
b)    bardzo dobre,
c)    dobre,
d)    poprawne,
e)    nieodpowiednie,
f)    naganne.            
                                                                  &4.

1. Oceny wyrażone w stopniach szkolnych dzielą się na:
a)    bieżące – określające poziom i postęp w opanowaniu wiadomości i umiejętności ze zrealizowanej części programu.
b)    śródroczne i roczne – określające ogólny poziom i postęp ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania danego przedmiotu na dany okres lub rok szkolny. Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
2. Ocena końcoworoczna jest wypadkową ocen z całego roku szkolnego.

 3. Ocenę szkolną ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, uwzględniając wszystkie     
    osiągnięcia ucznia. Ocena nie podlega zmianie drogą administracyjną.
  
 4.  Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.
 4a. Ocena z religii wliczana jest do średniej ocen z zajęć edukacyjnych.

  5. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są ocenami opisowymi. Ocena                        z zachowania jest również oceną opisową.
5a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
 zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 
 lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
 specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-
 pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

                                                                        &5.

1.Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego                             i informatyki (lub z wykonywania określonych ćwiczeń), przez dyrektora szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu procesu nauczania zamiast oceny wpisuje się adnotację „zwolniony”/ „zwolniona”.

&6.

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.


ROZDZIAŁ 3
Kryteria oceniania

                                                                      &7.

1.1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności:

a)    znacznie wykraczające poza program nauczania,
b)    stanowiące efekt samodzielnej pracy,
c)    wynikające z indywidualnych zainteresowań,
d)    zapewniające pełne wykorzystanie dodatkowych wiadomości i umiejętności                np.  w olimpiadach przedmiotowych.

1.2 Ponadto roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną celującą z  danych zajęć edukacyjnych otrzymują:
a)    laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkimi ponadwojewódzkim  oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną;
b)    uczeń realizujący indywidualny program nauczania z danych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem pełnego realizowania treści wskazanych w programie i wykorzystujący własne zainteresowania i uzdolnienia do pogłębiania swej wiedzy i umiejętności.            O ocenie celującej z danych zajęć edukacyjnych decyduje nauczyciel realizujący               z uczniem indywidualny program nauczania.

   2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności :
a)    obejmujące pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,
b)    wymagające korzystania z różnych źródeł,
c)    umożliwiające samodzielne rozwiązywanie problemów nie tylko typowych
d)    użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności.

   3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności:
a)    o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
b)    wymagające stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych według wzorów i przykładów znanych z lekcji i podręczników,
c)    istotne w strukturze przedmiotu.

   4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności:
a)    określone programem nauczania na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych,
b)    najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
c)    o niewielkim stopniu trudności,
d)    dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

   5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności:
a)    o charakterze podstawowym, niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,
b)    potrzebne w życiu,
c)    wskazujące na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych                     w podstawach programowych, ale nie uniemożliwiających dalszej nauki.

   6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę
      dopuszczającą.

   7. Kryteria powyższe nie dotyczą uczniów klas specjalnych.
                                                                &8.
      Ze względu na specyfikę  zajęć z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, przy ustalaniu  oceny należy w szczególności brać pod uwagę zaangażowanie ucznia  i wysiłek wkładany przez ucznia   w realizację programu.

                                                               &9.
 
Szczegółowe kryteria oceniania ustalają przedmiotowe systemy oceniania.

&9.a
Średnia ważona wyliczana  i podawana przez dziennik elektroniczny nie zobowiązuje nauczyciela przedmiotu do wystawienia sugerowanej przez e-dziennik oceny. O ostatecznej ocenie semestralnej czy końcoworocznej decyduje nauczyciel, uwzględniając kryteria zawarte  w przedmiotowy systemie oceniania oraz indywidualne predyspozycje i możliwości rozwojowe ucznia oraz stosunek ucznia do obowiązków szkolnych.


                                                           &10.

1.    Śródroczna i roczna ocena  klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c)    dbałość o honor i tradycje szkoły;
d)    dbałość o piękno mowy ojczystej;
e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g)    okazywanie szacunku innym osobom;
h)    respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norma etycznych;
i)    frekwencję;
j)    zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego.

2.    Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, w tym kryteria uwzględniające udział ucznia w realizację projektu edukacyjnego, zostały zawarte w Systemie oceniania zachowania ucznia Gimnazjum im. Jana Pawła II stanowiącym załącznik nr 1. do WSO.

ROZDZIAŁ 4
Sposoby sprawdzania postępów ucznia

                                                                  &11.
 
1. Ocenę bieżącą (cząstkową) nauczyciel wystawia za wypowiedź ustną, pracę pisemną  (praca klasowa, sprawdzian, test itp.) prace praktyczne, pracę domową, prowadzenie       zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, aktywny udział w lekcji itp.

2. O pracy klasowej (sprawdzianie) z danego przedmiotu nauczyciel ma obowiązek powiadomić uczniów  1 tydzień przed jej terminem, przy czym w  ciągu jednego tygodnia mogą być przeprowadzone  co najwyżej 3 prace klasowe (sprawdziany) w jednej klasie,               a w ciągu jednego dnia w danej klasie może być przeprowadzona jedna praca klasowa (sprawdzianu).

3. Uczeń , którego numer z dziennika lekcyjnego został w danym dniu  wylosowany jako tzw. „szczęśliwy numerek”, jest zwolniony wyłącznie z  niezapowiedzianych wcześniej form kontroli wiedzy i umiejętności.

4. Żadna praca pisemna nie może się odbyć w pierwszym dniu po dłuższej przerwie w nauce (np. święta, ferie itp.);

5. Uczeń może nie pisać pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu tygodnia po dłuższej nieobecności spowodowanej sytuacją losową.

6. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej (sprawdzianu), lub otrzymał z niej ocenę niezadawalającą, ma możliwość poprawienia jej w terminie uzgodnionym  z nauczycielem, nie później niż w ciągu 2 tygodni.

6a. 1) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2)    Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej lub pisemnej.
3)    Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). Uczeń otrzymuje dostęp do swojej pracy na lekcji natomiast rodzice (prawni opiekunowie) na zebraniach lub podczas umówionego wcześniej spotkania z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia. Z udostępnionej dokumentacji uczeń lub rodzic (prawny opiekun) mają prawo sporządzać notatki.
4)    Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i  egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w sekretariacie szkoły. Z udostępnionej dokumentacji uczeń lub rodzic (prawny opiekun) mają prawo sporządzać notatki.
 

7. Uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie reprezentujący szkołę w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych:
a)    ma możliwość nadrobienia zaległości na indywidualnych konsultacjach ustalonych             z nauczycielami przedmiotów, w czasie nie dłuższym ni  1 tydzień po zawodach, konkursach, w których uczestniczył;
b)    jest zwolniony z wszelkich form sprawdzania wiedzy i umiejętności tylko następnego dnia po zawodach, konkursach;
c)    w przypadku lekceważenia regulaminu gimnazjum (wagary, spożywanie używek, konflikt z prawem) nie może reprezentować szkoły w konkursach i zawodach sportowych do czasu poprawy zachowania;
d)    ma prawo (zgodnie ze Wewnąrzszkolnym Systemem Oceniania) do podniesienia oceny z danego przedmiotu, jeżeli osiąga wysokie wyniki w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach.
8. Dla uczniów reprezentujących szkołę w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, osiągających sukcesy oraz wysokie wyniki w nauce, sporcie czy działalności artystycznej, a także dla uczniów rozwijających swe uzdolnienia                                i zainteresowania przewidziany jest właściwy system nagród, co stanowi załącznik nr 2.            do WSO.
9. Uczniowie niestosujący się do obowiązujących w szkole przepisów podlegają karom ujętym w załączniku nr 3. do WSO.
10.Rodzic (prawny opiekun) może usprawiedliwić nieobecność ucznia w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły

ROZDZIAŁ 5
Zasady klasyfikowania uczniów

                                                                    &12.
1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego,  przed  
    rozpoczęciem ferii zimowych.

   2. Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców                          o przewidywanych ocenach.
a)    informacja o ocenach niedostatecznych powinna być przekazana w formie pisemnej do rodziców na trzy tygodnie przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnego.
b)    informacja o pozostałych ocenach powinna być przekazana w formie ustnej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

                                                                 &13.
 
1. Śródroczne i roczne oceny  klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają  nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne - uwzględniając wszystkie osiągnięcia ucznia, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

   4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,  
      z zastrzeżeniem ust. 5.
    5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
        wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono 
        naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
   

                                                                 &14.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:

1/ uczestnictwo ucznia w zajęciach zespołów wyrównawczych;
2/ korzystanie z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli i pedagoga (wynikających z art.
     42 KN);
3/ udzielanie pomocy w wykonywaniu zadań domowych w ramach zajęć świetlicowych;
4/ organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikającej z możliwości organizacyjnych i kwalifikacyjnych szkoły.
 
                                                              &15.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1)    w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2)    w przypadku oceny z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia dyrektor w porozumieniu           z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), sprawdzian przeprowadza się jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących  takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b)    wychowawca klasy;
c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d)    pedagog;
e)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego
f)    przedstawiciel  Rady Rodziców.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę, lub w innych szczególnie uzasadnionych. Dyrektor powołuje wówczas innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna  ocena klasyfikacyjna  zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona  w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §18 pkt. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)    skład komisji,
b)    termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2  pkt. 1,
c)    zadania (pytania) sprawdzające,
d)    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a)    skład komisji,
b)    termin posiedzenia komisji,
c)    wynik głosowania,
d)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1., dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

                                                              &16.
 
Przepisy &15 ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej     z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.       W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

                                                              &17.

1. Uczeń otrzymuję promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym  planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3         
i & 18 ust.8.

2. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej                    z wyróżnieniem.

3a)  O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
3b)  O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

                                                             
   
                                                                 &18.

1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną              z  jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z  części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu              z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii  letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
c)     nauczyciel  prowadzących  takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji;

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
a)    skład komisji,
b)    termin egzaminu poprawkowego,
c)    zadania (pytania)egzaminacyjne,
d)    wynik egzaminu poprawkowego oraz ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
    w  wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym
     przez dyrektora szkoły,  nie później jednak niż do końca września.

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum Rada Pedagogiczna może jeden
 raz w ciągu nauki w gimnazjum promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu  poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

                                                                  &19.

1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał oceny
      klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu określonego
      przez standardy wymagań i organizowanego zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie ma wpływu na oceny wystawiane przez nauczycieli   
     poszczególnych przedmiotów.

3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej                           z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

                                                                 &20.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli jego absencja przekracza 50% ilości godzin przewidzianych planem nauczania.

2. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego  za I półrocze jest on zobowiązany zaliczyć braki programowe na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu, natomiast uczeń nieklasyfikowany na koniec roku, nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

5. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń:
1)    realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;
2)     spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza nią.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, nie obejmuje zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka.

7. Uczeń o którym mowa w ust. 3 i 4 zdaje egzamin z całości materiału zgodnie z programem obowiązującym w danej klasie.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Wychowawca na 3 tygodnie przed radą klasyfikacyjną ma obowiązek poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o jego nieklasyfikowaniu. Informacja powinna być przekazana w formie pisemnej.

10. Rodzice (prawni opiekunowie) lub uczeń mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły            z prośbą o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

11. Dyrektor ustala z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) termin egzaminu klasyfikacyjnego, który odbywa się najpóźniej w ostatnim dniu przed Radą Klasyfikacyjną.

12.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5 pkt. 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

14. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w ust.           
     5  pkt. 2 dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
c)     nauczyciel  prowadzących  takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.


W egzaminie może uczestniczyć również w charakterze obserwatora- bez prawa głosu:
a)    przedstawiciel Rady Rodziców – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
b)    doradca metodyczny – na wniosek nauczyciela;
c)    wychowawca klasy;
d)    rodzice (prawni opiekunowie ucznia).

15. Przewodniczący ustala liczbę przedmiotów, które zdaje uczeń w jednym dniu.
Pytania (zadania, ćwiczenia) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji  w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (zadań) musi  odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.

16. Komisja egzaminacyjna na podstawie przeprowadzonego egzaminu ustala roczną  ocenę , która jest ostateczna, z zastrzeżeniem §18 ust. 1 i §15.

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1)    imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.14, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 – skład komisji;
2)    termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3)    zadania (pytania)egzaminacyjne,
4)    wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

18. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 
                                                                  
& 21.

1. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskane w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 18.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskanie w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych może być zmieniona        w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 pkt. 1 i § 15.

3.    Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 15.


ROZDZIAŁ 6
Zasady realizowania projektu edukacyjnego na III etapie edukacyjnym

§22.  

1.    Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego semestru nauki w klasie trzeciej.
2.    W przypadku, o którym mowa w ust.2, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat  projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
3.    Temat projektu edukacyjnego realizowanego w gimnazjum jest wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły. 
4.    Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania (szczegółowe kryteria określono w &24, ust. 6. , pkt. a - f).
5.    Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie

§23.  

1.    Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych – załącznik nr 10 do Statutu.
§24.
  
1.    Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
2.    Kryteria oceny projektu uwzględniają:
a)    sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);
b)    wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;
c)    sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;
d)    pracę zespołową i indywidualną ucznia;
e)    samoocenę uczniów.
3.    Opiekun projektu przedstawia informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.
4.    Oceny dokonuje się wg załącznika nr 1 do Regulaminu realizacji projektu edukacyjnego  dla każdego ucznia uczestniczącego     projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
5.    Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny, o której mowa w p.4. i konsultacji z opiekunem projektu.
6.    Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę z zachowania wg następujących kryteriów:
a)    Uczeń: wykazuje się samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego. Wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań. Wykazuje się umiejętnością krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. Wykonuje zadania w terminie - ilość punktów :  6;
b)    Uczeń: aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. W sposób rzeczowy i nacechowany życzliwością współpracuje z  członkami zespołu. Terminowo wywiązuje się z podjętych zobowiązań - ilość punktów : 5;
c)    uczeń: współpracuje w zespole realizującym projekt. Rzetelnie i sumiennie  wypełnia zadania  stawiane przed sobą i zespołem - Ilość punktów :  4;
d)    uczeń: współpracuje  w zespole realizującym projekt gimnazjalny. Wypełnia stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu - ilość punktów :  3;
e)    uczeń: nie wywiązuje się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu  - ilość punktów : 2 ;
f)    uczeń: nie uczestniczył w realizacji zadań (mimo złożenia deklaracji po przystąpieniu do zespołu realizującego projekt) )lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego - ilość punktów :  1”

§25. 

1.    Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
2.    Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność                  w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
3.    Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
4.    Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.


ROZDZIAŁ 7
Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum

& 26.

1. W klasie trzeciej gimnazjum okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją okręgową” przeprowadza egzamin obejmujący:
a)    w części pierwszej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych z rozbiciem na dwie części. Część 1: historia i wiedza o społeczeństwie ; część druga: j. polski.
b)    w części drugiej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z rozbiciem na dwie części. Część 1: biologia, fizyka, chemia, geografia ; część druga: matematyka
c)    w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego z     
rozbiciem na dwie części. Część 1: język obcy nowożytny na poziome podstawowym ; część druga: język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym
     
2. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny  i obowiązkowy.

                                                                 &27.

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2.    Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzona jest innego dnia i trwa:
a)    Pierwszego dnia: część 1: historia i wiedza o społeczeństwie – 60 minnut ; część druga: j. polski – 90 minut
b)    Drugiego dnia: część 1: biologia, fizyka, chemia, geografia – 60 minut ; część druga: matematyka – 90 minut.
c)    Trzeciego dnia: część 1: język obcy nowożytny na poziome podstawowym – 60 minut ; część druga: język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym – 60 minut

3.    Dla uczniów, o których mowa w § 31 ust. 1, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż:
a)     dla części pierwszej 20 minut,
b)    Dla części drugiej 50% czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań.

                                                                 & 28.
1. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
1a. Od roku szkolnego 2011/2012 część trzecia egzaminu zdawana jest na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym – obie trwają po 60 min.
1b. Część trzeci egzaminu na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w &26 ust.1.   dla poziomu III.0.
1c. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem &31 ust. 4. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres, o którym mowa w &26. ust.1, dla poziomu III.1.
1d. Do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym  mogą przystąpić również uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 1c.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą jeżyk nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.
2a. W deklaracji, o której mowa w ust. 2, podaje się również informację no zamiarze przystąpienia ucznia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1. pkt. 1d.
2b. Informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do trzeciej części egzaminu, oraz informację o zamiarze przystąpienia ucznia do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym, dołącza się do listy, o której mowa w &30, ust.1, pkt.1.

                                                                 &29.

Na każdym zestawie do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia nadany przez Komisję Okręgową oraz PESEL, a w przypadku braku PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów.

                                                                &30.

1. W celu zorganizowania egzaminu gimnazjalnego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania pozostałych członków tego zespołu.

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.

3. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
  1)   przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny;
  2)   nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3)   powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;
  4)   powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w § 26 ust. 1, oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
  5)   informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;
  6)   nadzoruje przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;
  7)   przedłuża czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa w § 31;
  8)   sporządza wykaz uczniów którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego albo przerwali sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;
  9)   zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań     i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;
  10)  nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.


4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone,   a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje                          i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

5. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki o których mowa w ust. 2 zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.   

                                                                
                                                                    &31.

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej  poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni specjalistycznej.

2. Opinie, o których mowa w ust.1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin gimnazjalny.

3.    Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

4.    Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej może być zwolniony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

5.    Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie                  o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni           z obowiązku przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym , o którym mowa w &28 ust. 1c.

6.    Uczniowie, o których mowa w ust. 5, mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o której mowa w &28, ust. 1c.
                                                               

                                                                 &32.

1. Laureaci  konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim     z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni       z odpowiedniej części egzaminu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne  z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.

                                                                &33.

1. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego  w ustalonym terminie lub przerwał go, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku.

2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego               w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor Komisji Okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia           z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

                                                                   &34.

1. W każdej sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, przebywa co najmniej dwóch członków zespołu nadzorującego.

2. W każdej sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, oprócz zdających               i zespołu nadzorującego mogą przebywać osoby wymienione w § 35 ust.1 oraz przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

4.    W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w ust. 2, nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.


                                                                  &35.

1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku, które ustawione są w jednym kierunku i w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

2. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali.                    W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

3. W sali, w której przeprowadzany jest egzamin, nie można korzystać z żadnych środków łączności.

4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzeń telekomunikacyjnych lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia                   i przerywa jego egzamin. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się                      w protokole.

                                                                 &36.

1.Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażone w skali procentowe i skali centylowej dla zadań z zakresu;
1)    języka polskiego;
2)    historii i wiedzy o społeczeństwie;
3)    matematyki;
4)    przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
5)    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
6)    języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku gdy uczeń przystąpił do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

2. Wynik  egzaminu gimnazjalnego ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów, powołany przez dyrektora Komisji Okręgowej.
2a. Od roku 2011/2012 wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

3. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

                                                                &37.

1. Wynik egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach  egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia Komisja Okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż      7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 33 ust.1 do dnia 31 sierpnia danego roku.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

                                                               &38.

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu prac tego zespołu.

2. Protokół przekazuje się niezwłocznie właściwej Komisji Okręgowej.

                                                              &39.

1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego mogą być obecni delegowani przedstawiciele organów  sprawujących nadzór pedagogiczny oraz delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej.

2. Dyrektor Komisji Okręgowej może powołać, spośród nauczycieli lub pracowników Komisji Okręgowej, osoby sprawdzające prawidłowość przebiegu egzaminu.

3. Osoby, o których mowa w ust.1-2, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego ani ustalaniu wyników.

    &40.
 
Uczeń, który jest chory albo niepełnosprawny, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

                                                                &41.

1. Uczeń może w terminie do 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Komisji Okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

2. Dyrektor Komisji Okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. rozstrzygnięcie dyrektora komisji jest ostateczne.

3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu dyrektor Komisji Okręgowej może unieważnić egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenia. Unieważnienie może w stosunku do wszystkich uczniów w szkole lub w stosunku do poszczególnych uczniów.

4. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego -  z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych – dyrektor Komisji Okręgowej,                        w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, zarządza ponowne przeprowadzenie egzaminu.

5. Termin ponownego egzaminu, o którym mowa w ust. 3-4, ustala dyrektor Komisji Centralnej.
                                                                  &42.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu        w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej.                                                                 &43.

Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły przez ucznia.

                                                                 &44.

1.  Zestawy zadań i karty odpowiedzi dla egzaminu gimnazjalnego są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań lub kart odpowiedzi decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu gimnazjalnego podejmuje dyrektor Komisji Okręgowej,              w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.


ROZDZIAŁ 8
Zasady informowania o ocenach i postępach ucznia
  
                                                                 &45.
 
a) Zebrania z rodzicami informujące o wynikach i postępach w nauce odbywają się zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem spotkań z rodzicami.
b)Informowanie rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem odbywa się w formie pisemnej na trzy tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

                                                                 &46.

Oceny, które otrzymuje uczeń są jawne i nauczyciel informuje o nich na  bieżąco.

ROZDZIAŁ 9
Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

                                                                  &47.

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest otwarty i podlega ciągłej kontroli i ocenie.

   2. Zmiany w treści Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wprowadza się po uwzględnieniu wniosków Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

   3. Wewnątrzszkolny System Oceniania i wprowadzone w jego obrębie zmiany zatwierdza się uchwałą Rady Pedagogicznej.

   4. Postanowienia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i ewentualne modyfikacje podawane są do wiadomości uczniom i rodzicom poprzez wychowawcę klasy.

ROZDZIAŁ 10
Załączniki

                                                                     &48.
 Ocena zachowania ucznia dokonywana jest zgodnie ze punktowym systemem -              załącznik nr 1.

                                                                    & 49.
System nagradzania reguluje załącznik nr 2.
                                                                   
&50.
 System kar reguluje załącznik nr 3.

&51.

Z dniem 01.09.2011r. tracą moc zapisy, o których mowa w &27 ust.2., pkt. a; ust.3 pkt. a;      & 28 ust. 1; & 36 ust.1 i 2.

WSO – w postaci tekstu jednolitego - zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27.08.2015 r.