System kar (załącznik nr 3 do WSO)

Załącznik nr 3. Do WSO
 
SYSTEM KAR


I. Uczeń gimnazjum może otrzymać karę za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły.

II. Kary udzielane są uczniowi przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły na wniosek opiekuna organizacji szkolnej, pedagoga szkolnego, członków RP i innych pracowników szkoły.

III. Przewidziane są następujące formy kar:
a) upomnienie słowne lub pisemne wychowawcy lub innego nauczyciela z jednoczesnym powiadomieniem pisemnym rodziców lub opiekunów prawnych o nieodpowiednim zachowaniu ucznia,
b) pisemna lub ustna nagana wychowawcy klasy (informacja o jej otrzymaniu dołączana będzie w formie pisemnej do dokumentów ucznia)
 c)  pisemne upomnienie dyrektora szkoły z jednoczesnym poinformowaniem rodziców                   o przewinieniu,
d) zawieszenie ucznia w prawie do korzystania ze szkolnych przywilejów uczniowskich                  ( „kropki”, szczęśliwy numerek ),
e) zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych, m.in. dyskotekach szkolnych, wycieczkach,
f) zawieszenie przez wychowawcę klasy, prezydium Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora szkoły w pełnieniu funkcji szkolnych,
g) nagana  dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczyciela w obecności rodziców ucznia (informacja o jej otrzymaniu dołączana będzie w formie pisemnej do dokumentów ucznia),
h) przeniesienie do równoległej klasy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
i) przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły, złożony do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
j) zawieszenie ucznia w prawach do reprezentowania szkoły na czas określony,
k) pokrycie kosztów wyrządzonych szkód materialnych,
l) dodatkowa praca domowa związana z kategorią przewinienia (plakat, prezentacja, referat).

IV. Ustalenia dodatkowe:
1. O każdym przypadku nałożenia kary na ucznia, szkoła informuje rodziców (opiekunów prawnych) w terminie 14 dni.
2. Niezależnie od nałożonej kary, łamanie przez ucznia praw zawartych w statucie szkoły będzie miało wpływ na obniżenie oceny z zachowania.
3. W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych i po zasięgnięciu opinii Rady Pelagicznej gimnazjum można stosować kary inne od wymienionych w pkt. VI, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.
4. Kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw ucznia wymierzane są do czasu zauważalnej poprawy zachowania.
5. W przypadku naruszenia przez ucznia prawa dyrektor szkoły powiadamia rodziców                   (prawnych opiekunów) i jednocześnie Policję.
6. W przypadku korzystania z telefonu w czasie lekcji nauczyciel przekazuje telefon do sekretariatu szkoły i po jego odbiór zgłasza się rodzic dziecka.
7. Uczeń, który 3 razy otrzyma pisemną uwagę dotyczącą nieodpowiedniego stroju, stosowania makijażu, malowania paznokci oraz włosów, noszenia ekstrawaganckiej biżuterii w czasie zajęć lekcyjnych jest zobowiązana do wykonania kary przewidzianej w punkcie 7m. 

V. Sposoby i formy dokumentowania kar:
1. Niewłaściwe zachowania ucznia zapisywane są przez nauczyciela w formie uwag                                  w specjalnym zeszycie, zakładanym corocznie przez wychowawcę klasy – zeszyt uwag.
2. Zgromadzone uwagi są podstawą do wymierzania kar przez wychowawcę klasy, bądź wnioskowania przez niego do organów szkoły o nałożeniu kar wyższych, pozostających                  w gestii dyrektora szkoły.
3. Każda wymierzona kara winna być odnotowana  w dokumentacji wychowawcy klasy         (dziennik lekcyjny), a w szczególnych przypadkach dołączona do dokumentów ucznia.
4. Kara nagany wychowawcy klasy, upomnienie dyrektora oraz nagana dyrektora szkoły są udzielane uczniowi w formie pisemnej na druku przygotowanym przez pedagoga szkolnego. Dokument podpisuje odpowiednio wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły oraz rodzic                 (opiekun prawny ucznia) i uczeń. 


K A R Y

Lp.    Rodzaj kary        Za co:
1.    Upomnienie wychowawcy    - za 5- krotne złamanie postanowień statutu szkoły, regulaminów oraz innych regulacji szkolnych;
2.     Nagana wychowawcy    - za 8- krotne złamanie postanowień statutu szkoły, regulaminów oraz innych regulacji szkolnych;
3.     Upomnienie dyrektora szkoły    - gdy wyżej wymienione kary nie skutkują;
4.    Nagana dyrektora szkoły    - gdy nie skutkuje upomnienie dyrektora;
5.    Zakaz udziału w imprezach szkolnych    - w sytuacji, gdy uczeń uporczywie i notorycznie łamie postanowienia statutu szkoły, regulaminy oraz inne regulacje szkolne;
6.    Zawieszenie w pełnieniu funkcji szkolnych    - w sytuacji, gdy uczeń uporczywie i notorycznie łamie postanowienia statutu szkoły, regulaminy oraz inne regulacje szkolne;
7.    Przeniesienie do równoległej klasy    - wielokrotnie powtarzające się łamanie postanowień statutu szkoły, regulaminów oraz innych regulacji szkolnych;
8.    Przeniesienie do innej szkoły    - szczególnie uporczywe i mające demoralizujący wpływ na innych uczniów zachowanie łamania postanowień statutu szkoły, regulaminów oraz innych regulacji szkolnych;
9.    Zawieszenie ucznia w prawach wymienionych w & III pkt. d, e    - w sytuacji, gdy uczeń uporczywie i notorycznie łamie postanowienia statutu szkoły, regulaminy oraz inne regulacje szkolne;
10.    Pokrycie kosztów    - za niszczenie mienia szkolnego
11.    Dodatkowa praca ucznia    - w sytuacji, gdy uczeń łamie postanowienia statutu szkoły, regulaminy oraz inne regulacje szkolnego;