System nagród (załącznik nr 2 do WSO)

 Załącznik nr 2.  do WSO

 

SYSTEM NAGRÓD

 

I. Nagrody przyznawane są na wniosek wychowawcy klasy, dyrektora, członków Rady Pedagogicznej, Radę Rodziców i  członków  oraz opiekunów SU, jak również innych organizacji szkolnych. Przyznający nagrody w razie potrzeby konsultuje się z nauczycielami uczącymi danego ucznia.

 

II. Przewidziane są następujące formy nagród:

a) świadectwo z wyróżnieniem,

b) wyjazd sponsorowany,

c) nagroda książkowa lub rzeczowa,

d) dyplom,

e) puchar,

f) przyznanie tytułu „Primus Inter Pares”, Osobowość Roku i Sportowiec Roku,

g) pochwała ustna wychowawcy na forum klasy,

h) pochwała ustna dyrektora na forum klasy lub szkoły,

i) publikacja osiągnięć ucznia na stronie internetowej,

j) list pochwalny wychowawcy klasy do rodziców wyróżnionego ucznia na forum szkoły,

k) list gratulacyjny dla rodziców,

l) pisemna lub ustna pochwała dla rodziców podczas spotkań z rodzicami,

ł) wpis dna Złotą Listę,

m) wpis do Złotej Księgi Gimnazjum.

 

III. Ustalenia dodatkowe:

1. Wychowawca lub dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu uczniowi nagrody w innej formie.

2. Fakt otrzymania przez ucznia nagrody powinien być odnotowany w dzienniku danej klasy.

3. O fakcie przyznania nagrody wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców                       ( opiekunów prawnych ).

4. Nagrody rzeczowe są finansowane z budżetu szkoły, z budżetu Rady Rodziców lub funduszy przekazanych przez sponsorów i wręczane uczniowi na forum szkoły (zasady przyznawania uczniom stypendiów i nagród sponsorowanych określają odrębne regulaminy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N A G R O D Y

 

 

Lp.

Rodzaj nagrody   

Za co:

1.

Świadectwo z wyróżnieniem

- osiągnięcia w nauce ( średnia 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie )

2.

Wyjazd sponsorowany

- wysokie, indywidualne osiągnięcia dydaktyczne, sportowe oraz związane z inną działalnością na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;

3.

Nagroda książkowa lub rzeczowa

- osiągnięcia w nauce ( średnia 4,5 bez ocen dostatecznych ) i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;

- wysokie, indywidualne osiągnięcia dydaktyczne, sportowe oraz związane z inną działalnością na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;

4.

Puchar

- zawody sportowe, konkursy oraz inne osiągnięcia indywidualne i grupowe;

5.

Dyplom

- za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, społecznej, wychowawczej oraz innej zasługującej na wyróżnienie;

6.

Tytuł „Primus Inter Pares”

- tytuł przyznany zgodnie z regulaminem;

7.

Osobowość Roku

- tytuł przyznany zgodnie z regulaminem;

8.

Sportowiec Roku

- tytuł przyznany zgodnie z regulaminem;

9.

Pochwała ustna wychowawcy

- za szczególne osiągnięcia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

10.

Pochwała ustna dyrektora szkoły

- za bardzo szczególne osiągnięcia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

11.

Publikacja na stronie internetowej

- za szczególne osiągnięcia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

12.

List gratulacyjny

- osiągnięcia w nauce  ( średnia 5,0, wzorowe zachowanie ) oraz za wybitne osiągnięcia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego; za wpis do Złotej Księgi;

13.

Pochwała dla rodziców

- za wybitne osiągnięcia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

14.

Wpis na „Złotą Listę „ na koniec roku szkolnego

- osiąganie najwyższych lokat w ciągu roku szkolnego, średnia 5,0 i wzorowe zachowanie;

15.

Wpis do „Złotej Księgi” Gimnazjum

- osiąganie najwyższych lokat w ciągu 3 lat nauki, trzykrotny wpis na „ Złotą Listę „.