System oceniania zachowania w Gimnazjum (załącznik nr 1 do WSO)

 

Załącznik nr 1 do WSO

 

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SYCOWIE

Lp.

Kategoria

Wzorowe/6p

Bardzo dobre/5p.

Dobre/4p.

Poprawne/3p.

Nieodpowiednie/2p.

Naganne/1p.

UCZEŃ:

1.

Frekwencja na zajęciach lekcyjnych

Nie posiada nieusprawiedliwio-nych nieobecności

 i spóźnień.

Nie posiada nieusprawiedliwio-

nych nieobecności, dopuszcza się 3 spóźnienia.

Posiada do 4 godz. nieusprawiedliwio-nych, dopuszcza się 5 spóźnień

Posiada maksymalnie

10 godz. nieusprawiedliwio-nych, dopuszcza się7 spóźnień

 w semestrze.

Posiada do 20 godz. nieusprawiedliwio-nych

i do 10 spóźnień

 w semestrze.

Posiada powyżej 20 godz. nieusprawiedliwio-nych i powyżej 10 spóźnień

w semestrze.

2.

Aktywność

-udział w zajęciach pozalekcyjnych(koła, zespoły), konkursach, olimpiadach;

-  pomoc koleżeńska,

 -praca na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

-działalność społeczna,

 -wywiązywanie się

z podjętych zobowiązań, -pełnienie dyżurów,

Podejmuje  liczne działania na rzecz środowiska pozaszkolnego, szkoły, klasy;

Podejmuje własne inicjatywy,

jest obowiązkowy, sumienny. Wywiązuje się

w terminie i w sposób prawidłowy z podjętych zobowiązań. Stara się być wzorem dla innych. Respektuje regulamin szkoły. Potrafi współpracować 

i mobilizować innych do współpracy.

Podejmuje działania na rzecz środowiska pozaszkolnego, szkoły, klasy;

jest obowiązkowy, sumienny.

 

Respektuje regulaminy szkolne.

Realizuje wybrane działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

Jest, sumienny.

 

 

Respektuje regulaminy szkolne.

Nie  realizuje  działań i nie przeszkadza w ich realizacji.

 

Zdarza się incydentalnie nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych.

Nie podejmuje działań, zdarza mu się przeszkodzić

w ich realizacji

 

Często nie przestrzega regulaminów szkolnych

Nie podejmuje działań

i przeszkadza notorycznie w ich realizacji.

 

 Nie przestrzega regulaminów szkolnych.

3.

Kultura

-kultura języka,

-zachowanie w szkole i poza nią,

-strój szkolny i apelowy,

-używanie telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego,

-dbałość o mienie szkolne,

-zachowanie zasad bezpieczeństwa,

-zachowania destrukcyjne,

-przebywanie na terenie szkoły w czasie zajęć

 

 

 

Nie używa słów obraźliwych i wulgarnych, zwraca uwagę innym na prawidłowe zachowanie werbalne.

Przestrzega zasad kultury zachowania oraz zasad bezpieczeństwa, reaguje na przejawy niekulturalnego zachowania innych.

Zawsze posiada odpowiedni strój szkolny, schludny wygląd.

Dba o szkołę

i środowisko pozaszkolne. Reaguje na przejawy dewastacji. Zwraca uwagę na zachowanie innych, wskazuje własnym przykładem prawidłowe zachowanie.

 Brak zachowań destrukcyjnych.

Przestrzega zasad kultury zachowania, języka i zasad bezpieczeństwa. Posiada odpowiedni strój.

Dba o szkołę

 i środowisko pozaszkolne.

Brak zachowań destrukcyjnych. Nie przebywa w towarzystwie osób zachowujących się destrukcyjnie.

Występują pojedyncze uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania, ale uczeń reaguje na nie, stara się poprawić swoje zachowanie.

Szanuje mienie szkolne

 i środowisko.

Występują uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania, ale uczeń  stara się poprawić swoje zachowanie.

Wyrządzone nieumyślnie szkody stara się naprawić.

Występują liczne uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania, uczeń nie wykazuje chęci poprawy.

Podejmuje próby naprawy wyrządzonych szkód.

Nie przestrzega zasad kultury

i bezpieczeństwa. Umyślne działania na niekorzyść szkoły lub środowiska.

Nie czuje potrzeby naprawy wyrządzonych szkód.

4.

Udział w projekcie edukacyjnym (dotyczy wyłącznie uczniów klas realizujących projekt edukacyjny).

Wykazuje się samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego. Wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań. Wykazuje się umiejętnością krytycznej samooceny oraz wyciągania wniosków. Wykonuje zadania w terminie. 

Aktywnie uczestniczy

w pracach zespołu.

W sposób rzeczowy i nacechowany życzliwością współpracuje

z członkami zespołu. Terminowo wywiązuje się

z podjętych zobowiązań.

Współpracuje

w zespole realizującym projekt. Rzetelnie

i sumiennie wypełnia zadania stawiane przed sobą i zespołem.

Współpracuje

w zespole realizującym projekt. Wypełnia zadania stawiane przed sobą

i zespole, przy czym zadania podejmowane są na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

Nie wywiązuje się w terminie

 ze swoich obowiązków), czego konsekwencją były opóźnienia

w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

Nie uczestniczy

w realizacji zadań  (mimo złożenia deklaracji

o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt lub odmawia udziału

w projekcie.

 

Uczeń z każdej kategorii może otrzymać:

 

  • po 6 pkt. - za zachowanie na poziomie wzorowym

  • po 5 pkt. - za zachowanie na poziomie bardzo dobrym

  • po 4 pkt. - za zachowanie na poziomie  dobrym

  • po 3 pkt. - za zachowanie na poziomie poprawnym 

  • po 2 pkt. - za zachowanie na poziomie nieodpowiednim

  • po 1 pkt. - za zachowanie na poziomie nagannym

     

Suma punktów z poszczególnych kategorii zobowiązuje do następujących ocen z zachowania:

Dla uczniów kl. I i III

Dla uczniów kl. II - realizujących projekt edukacyjny

Wzorowe                                  18-17 pkt.

Bardzo dobre                           16-15pkt.

Dobre                                      14-13 pkt.

Poprawne                                 12-9  pkt.

Nieodpowiednie                        8-6  pkt.

Naganne                                   5 pkt. i poniżej

Wzorowe                      24-23 pkt.

Bardzo dobre               22-20 pkt.

Dobre                          19-16 pkt.

Poprawne                     15-12 pkt.

Nieodpowiednie            11-8 pkt.

Naganne                      7pkt. i poniżej

  W wyjątkowych sytuacjach wychowawca lub rada pedagogiczna może podjąć decyzję o ustanowieniu innej oceny z zachowania niż przewidziana w powyższej charakterystyce.

Uczeń, który z jednej z kategorii otrzyma 1 punkt nie może uzyskać z zachowania oceny wyższej niż poprawna.

Załączniki:
Pobierz plik (SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W GIMNAZJUM - nowy - 2017-2018.doc)SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W GIMNAZJUM - nowy - 2017-2018.doc[System oceniania zachowania w Gimnazjum (załącznik nr 1 do WSO)]48 kB