System oceniania zachowania w Gimnazjum (załącznik nr 1 do WSO)

Załącznik nr 1 do WSO

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SYCOWIE

Lp.

Kategoria

Wzorowe/6p.

Bardzo dobre/5p.

Dobre/4p.

Poprawne/3p.

Nieodpowiednie/2p.

Naganne/1p.

 

UCZEŃ:

        1.         

Realizacja zadań:

Zajęcia pozalekcyjne;

Pomoc koleżeńska;

Udział w konkursach, olimpiadach;

Podejmuje  liczne działania na rzecz środowiska pozaszkolnego, szkoły, klasy;

Podejmuje własne inicjatywy,

jest obowiązkowy, sumienny.

Podejmuje działania na rzecz środowiska pozaszkolnego, szkoły, klasy;

jest obowiązkowy, sumienny.

Podejmuje działania na rzecz klasy;

Jest, sumienny.

Nie podejmują działań i nie przeszkadza w ich realizacji.

Nie podejmuje działań, zdarz mu się przeszkodzić w ich realizacji.

Nie podejmuje działań i przeszkadza notorycznie w ich realizacji.

 

* przy ocenie tej kategorii należy wziąć pod uwagę możliwości ucznia

        2.         

Frekwencja na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zespołach wyrów., kołach zainteresowań itp.)

Nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

Nie posada nieusprawiedliwionych nieobecności, dopuszcza się 3 spóźnienia.

Posiada do 4 godz. nieusprawiedliwionych, dopuszcza się 5 spóźnień

Posiada maksymalnie 10 godz. nieusprawiedliwionych, dopuszcza się7 spóźnień w semestrze.

Posiada do 20 godz. nieusprawiedliwionych i do 10 spóźnień w semestrze.

Posiada powyżej 20 godz. nieusprawiedliwionych i powyżej 10 spóźnień w semestrze.

        3.         

Kultura języka:

- wulgaryzmy, - obraźliwe słowa

Nie używa słów obraźliwych i wulgarnych, zwraca uwagę innym na prawidłowe zachowanie werbalne.

Nie używa słów obraźliwych i wulgarnych.

Nie używa słów obraźliwych i wulgarnych. Dopuszcza się jedno przewinienie.

Reaguje na zwrócona uwagę. Przeprasza za swoje zachowanie. Zauważa się poprawę ucznia w zachowaniu

Nie używa słów obraźliwych i wulgarnych. Dopuszcza się trzy mniej istotne przewinienia. Reaguje na zwrócona uwagę. Przeprasza za swoje zachowanie. Zauważa się poprawę ucznia w zachowaniu.

Czasem używa słowa wulgarne i obraźliwe, reaguje jednak na zwrócona uwagę. Przeprasza za swoje zachowanie. Zauważa się poprawę ucznia w zachowaniu

Używa słów obraźliwych i wulgarnych. Nie reaguje na zwróconą  uwagę. Nie zauważ się poprawy.

        4.         

Kultura zachowania w szkole i poza szkołą:

- przestrzeganie norm grzecznościowych

- szanowanie symboli narodowych,

- strój dopasowany do sytuacji,

 - godne zachowanie w miejscach publicznych i placówkach kulturalnych;

- właściwe używanie telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego.

 

Przestrzega kultury zachowania w szkole i poza nią, reaguje na przejawy niekulturalnego zachowania innych.

Zawsze posiada odpowiedni strój szkolny, schludny wygląd.

Przestrzega kultury zachowania w szkole i poza nią,.

Dopuszcza się 2 uwagi dotyczące braku identyfikatora czy  stroju szkolnego.

Przestrzega kultury zachowania w szkole i poza nią,.

Dopuszcza się 3 uwagi dotyczące uchybień w zakresie realizacji tego kryterium, ale uczeń reaguje na uwagi, stara się poprawić swoje zachowanie.

Przestrzega kultury zachowania w szkole i poza nią,.

Dopuszcza się 5  uwag dotyczących uchybień w zakresie realizacji tego kryterium, ale uczeń reaguje na uwagi, stara się poprawić swoje zachowanie.

Nie przestrzega kultury zachowania w szkole i poza nią. Podejmuje dialog, reaguje w momencie zwrócenia uwagi. Stara się poprawić.

Nie przestrzega kultury zachowania w szkole i poza nią. Nie podejmuje dialogu, nie  reaguje w momencie zwrócenia uwagi. Nie stara się poprawić.

        5.         

Poszanowanie dobra społeczności szkolnej i pozaszkolnej:

- dbanie o mienie szkolne,

- utrzymanie porządku.

Dba o szkołę i środowisko pozaszkolne. Reaguje na przejawy dewastacji. Zwraca uwagę na zachowanie innych, wskazuje własnym przykładem prawidłowe zachowanie.

Dba o szkołę i środowisko pozaszkolne. Chętnie uczestniczy w pracach na rzecz środowiska.

Szanuję szkołę i środowisko pozaszkolne. Nie ma uwag dotyczących niszczenia

Nieumyślnie zadziałał na niekorzyść szkoły i środowiska, ale naprawia wyrządzona szkodę.

Umyślnie zadziałał na niekorzyść szkoły i środowiska, stara się jednak naprawić szkodę.

Umyślnie zadziałał na niekorzyść szkoły i środowiska. Nie naprawia szkody. Nie rozumie potrzeby naprawy szkody.

        6.        e

Troska o bezpieczeństwo własne i innych osób:

- bójki

- agresja fizyczna i słowna (prowokowanie do kłótni, sprzeczek, słownych utarczek);

- zachowanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Nie zachowuje się agresywnie, nie uczestniczy w bójkach, potrafi zapanować nad własnymi emocjami. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Reaguje na postawę innych, stara się doprowadzić do rozładowania sytuacji konfliktowych.

Nie zachowuje się agresywnie, nie uczestniczy w bójkach, potrafi zapanować nad własnymi emocjami. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Reaguje na postawę innych.

Nie zachowuje się agresywnie, nie uczestniczy w bójkach, potrafi zapanować nad własnymi emocjami. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Nie zachowuje się agresywnie, nie uczestniczy w bójkach. Nie potrafi jednak  zapanować nad własnymi emocjami, dlatego może być sprawcą agresji słownej, dąży jednakże do dialogu i porozumienia. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Zachowuje się agresywnie. Nie potrafi zapanować nad własnymi emocjami, dlatego może być sprawcą agresji słownej czy fizycznej. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, dąży jednak do dialogu i porozumienia, reaguje na zwróconą uwagę. Stara się o poprawę. Wykazuje gotowość do uczestnictwa w zajęciach wspomagających.

Zachowuje się agresywnie. Nie potrafi zapanować nad własnymi emocjami, dlatego może być sprawcą agresji słownej czy fizycznej, psychicznej. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Nie dąży do dialogu, nie reaguje na zwrócona uwagę.

        7.         

Brak zachowań destrukcyjnych i szkodliwych dla życia własnego oraz innych:

- palenie papierosów,

- picie alkoholu,

-posiad./zażywanie środków odurzających

Nie stosuje żadnych używek, nie rozprowadza ich. Reaguje na postępowanie innych.

Nie stosuje żadnych używek, nie rozprowadza ich. Nie przebywa w towarzystwie osób palących.

Nie stosuje żadnych używek, nie rozprowadza ich.

Nie pije,  nie posiada i nie rozprowadza żadnych substancji odurzających. Został raz przyłapany na paleniu na terenie szkoły.

Nie rozprowadza i nie zażywa żadnych substancji odurzających. Zdarza mu się być przyłapanym na paleniu, reaguje jednak na zwrócona uwagę, jest gotów do skorzystania ze wsparcia specjalistycznego.

Nie rozprowadza narkotyków*. Zażywa środki odurzające, pali papierosy, nie reaguje na zwrócona uwagę.

* W momencie rozprowadzania narkotyków uczeń odpowiada karnie.

        8.         

Wywiązywanie się z podjętych zobowiązań:

- pełnienie dyżurów w klasie;

- dotrzymywanie umów i zobowiązań,

- przebywanie na terenie szkoły w czasie zajęć itp.

 

Wywiązuje się w terminie i w sposób prawidłowy z podjętych zobowiązań. Stara się być wzorem dla innych. Respektuje regulamin szkoły. Potrafi współpracować z innymi.

Wywiązuje się w terminie i w sposób prawidłowy z podjętych zobowiązań. Respektuje regulamin szkoły.

Wywiązuje się po terminie, w sposób prawidłowy z podjętych zobowiązań. Respektuje regulaminy szkolne.

Wywiązuje się po terminie z podjętych zobowiązań, reaguje na uwagę, zauważa problem. Przy kolejnym zobowiązaniu widać poprawę. Dopuszcza się 3 uwagi w semestrze dotyczące spóźnień w realizacji zobowiązań czy złamania regulaminu szkolnego).

Nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań, reaguje na uwagę, zauważa problem. Przy kolejnym zobowiązaniu widać poprawę. Dopuszcza się 5 uwag w semestrze dotyczących spóźnień w realizacji zobowiązań czy złamania regulaminu szkolnego.

Zostaje przyłapany na wyjściu poza teren szkoły.

Nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań. Nie reaguje na uwagi, nie zauważa problemu.

        9.         

Udział w projekcie edukacyjnym(dotyczy wyłącznie uczniów klas realizujących projekt edukacyjny).

Wykazuje się samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego. Wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań. Wykazuje się umiejętnością krytycznej samooceny oraz wyciągania wniosków. Wykonuje zadania w terminie. 

Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. W sposób rzeczowy i nacechowany życzliwością współpracuje z członkami zespołu. Terminowo wywiązuje się z podjętych zobowiązań.

Współpracuje w zespole realizującym projekt. Rzetelnie i sumiennie wypełnia zadania stawiane przed sobą i zespołem.

Współpracuje w zespole realizującym projekt. Wypełnia zadania stawiane przed sobą i zespole, przy czym zadania podejmowane są na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

Nie wywiązuje się w terminie ze swoich obowiązków), czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

Nie uczestniczy w realizacji zadań  (mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt lub odmawia udziału w projekcie.

Uczeń z każdej kategorii może otrzymać:

·         po 6 pkt. - za zachowanie na poziomie wzorowym (razem w 8 kategoriach 48 pkt, a w 9 – dotyczy uczniów kl. II – 54 pkt.)

·         po 5 pkt. - za zachowanie na poziomie bardzo dobrym (razem w 8 kategoriach 40 pkt, a w 9 – dotyczy uczniów kl. II – 45 pkt.)

·         po 4 pkt. - za zachowanie na poziomie  dobrym (razem w 8 kategoriach 32 pkt, a w 9 – dotyczy uczniów kl. II – 36 pkt.)

·         po 3 pkt. - za zachowanie na poziomie poprawnym  (razem w 8 kategoriach 24 pkt, a w 9 – dotyczy uczniów kl. II – 27 pkt.)

·         po 2 pkt. - za zachowanie na poziomie nieodpowiednim (razem w 8 kategoriach 16 pkt, a w 9 – dotyczy uczniów kl. II – 18 pkt.)

·         po 1 pkt. - za zachowanie na poziomie nagannym (razem w 8 kategoriach 8 pkt, a w 9 – dotyczy uczniów kl. II – 9 pkt.)

 

Suma punktów z poszczególnych kategorii zobowiązuje do następujących ocen z zachowania:

Dla uczniów kl. I i III

Dla uczniów kl. II - realizujących projekt edukacyjny

Wzorowe                   48-46 pkt.

Bardzo dobre            45-40 pkt.

Dobre                          39-33 pkt.

Poprawne                    32- 24 pkt.

Nieodpowiednie         23- 15 pkt.

Naganne                      poniżej 15 pkt.

Wzorowe                   54-50 pkt.

Bardzo dobre            49-44 pkt.

Dobre                         43-37 pkt.

Poprawne       36- 27 pkt.

Nieodpowiednie        26- 17 pkt.

Naganne                     poniżej 17 pkt

W wyjątkowych sytuacjach wychowawca lub rada pedagogiczna może podjąć decyzję o ustanowieniu innej oceny z zachowania niż przewidziana w powyższej charakterystyce.