Statut Gimnazjum-ujednolicony

 

 

 

 

 

 

STATUT

GIMNAZJUM

im. Jana Pawła II 

w Sycowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS  TREŚCI

 

I.                    Statut.

 

       1. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………..……………… 2

 

      2. Inne informacje o Gimnazjum ……………………………………………..……………….. 2

 

      3. Cele i zadania Gimnazjum ………………………………………………………..…………… 3

 

      4. Organy Gimnazjum ……………………………………………………………….……………..  8

 

      5. Organizacja Gimnazjum ……………………………………………………………………….  14

 

      6. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole…………………………………………………  20

 

           7.   Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum ………………………………………...….21

 

     8. Uczniowie Gimnazjum ……………………………………………………………………………26

 

     9. Zasady oceniania ……………………………………………………………………………….…..32

 

     10. Postanowienia końcowe ………………………………………………………………………33

 

 

 

II.                 Załączniki.

 

1.      Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 

2.      Program Wychowawczy Gimnazjum.

 

3.      Regulamin Wycieczek Szkolnych.

 

4.      Regulamin Organizacji Przerw Międzylekcyjnych i Pełnienia Dyżurów.

 

5.      Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

6.      Regulamin Rady Rodziców.

 

7.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

8.      Regulamin Biblioteki Szkolnej.

 

9.      Regulamin Świetlicy Szkolnej.

 

10. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY

 

§ 1

 

Nazwa szkoły zawiera określenie:

 

1)  Typu szkoły: Gimnazjum

 

2)  Siedziby: Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Sycowie przy ul. Kościelnej 3 na działce Nr 14, arkusz 24.

 

 

 

§ 2

 

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu tj.:

 

          „Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie”

 

1)  Na pieczęci używana jest nazwa: „ Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Kościelna 3, tel. 785 5156”.

 

 

 

INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM

 

§ 3

 

1.      Organem prowadzącym gimnazjum jest Rada Miejska w Sycowie.

 

1a.   Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie jest jednostką budżetową – zasady gospodarki  

 

        finansowej określają odrębne przepisy.

 

1b.   Obsługę rachunkowo-księgową Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie prowadzi Zespół 

 

         Oświaty Samorządowej działający przy Radzie Miejskiej Miasta i Gminy Syców z siedzibą

 

         w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. A. Mickiewicza 1.

 

1c.  Wszystkie księgi rachunkowe znajdują się na nośnikach elektronicznych w Zespole  

 

         Oświaty Samorządowej.

 

2. Do obwodu Gimnazjum należą następujące miejscowości wraz z przysiółkami: Biskupice, Drołtowice, Działosza, Gaszowice, Komorów, Nowy Dwór, Syców, Stradomia Wierzchnia, Szczodrów, Ślizów, Wielowieś, Wioska, Zawada.

 

3. Cykl kształcenia trwa 3 lata.

 

4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

 

5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

 

§ 4

 

1.        Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty

 

         tel. 0_71 340 57 42.

 

2.        Kurator oświaty wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

 

 

CELE  I  ZADANIA GIMNAZJUM

 

§ 5

 

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz.759 ) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,  a w szczególności:

 

1.Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności poprzez atrakcyjny i nowatorski proces

 

   nauczania

 

2.Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub   

 

   wykonywania wybranego zawodu poprzez:

 

                a)  organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,

 

    b)  poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,

 

                c)  rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

 

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych                      w   ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

 

          a)  zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,

 

          b)  systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

 

          c)  realizowanie programu wychowawczego gimnazjum programu profilaktyki.,

 

 4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

 

          a)  zorganizowanie zajęć świetlicowych,

 

          b)  umożliwienie spożywania posiłków,

 

         c)  system zapomóg i stypendiów,

 

         d)  prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

 

         e)  zorganizowanie właściwej opieki psychologiczno-pedagogicznej.

 

 5. Opracowuje  i stosuje wewnątrzszkolny system oceniania.

 

 6. Na bieżąco współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów poprzez

 

      indywidualne  kontakty wychowawców i nauczycieli oraz organizowane spotkania

 

      wychowawcze.

 

7. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

 

a)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 USO;

 

b)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 

b1 ) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

 

b2) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

 

c)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

 

d)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

e)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 

f)  Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 (nauka religii), zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 (zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury), oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ; wiedza o życiu seksualnym człowieka), organizowane w trybie określonym w tych przepisach.

 

g)  Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

h)  Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 7 i 8 zajęcia edukacyjne.

 

i)  Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy

 

 

 

 

 

§ 6

 

Sposoby wykonywania zadań szkoły:

 

 1. Zadania dydaktyczne:

 

    a)  nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania z zestawu     

 

         programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy zgodnie z   

 

         rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego

 

         programów nauczania,

 

   b)  szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników dopuszcza

 

        w formie zarządzenia do użytku szkolnego Dyrektor Gimnazjum po zasięgnięciu opinii

 

        Rady Rodziców,

 

 c)   nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić

 

       uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria

 

        oceniania, zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (stanowiącego za 

 

       Załącznik Nr 1 do niniejszego statutu) oraz Przedmiotowego Systemu Oceniania,    

 

       obowiązującego dla danego przedmiotu nauczania stanowiących integralną część Statutu                                                                                                                         d)    nauczyciel ma prawo realizować własny program  lub inne formy pracy innowatorskiej

 

       i    eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów,

 

e)   nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w         

 

      konkursach (zawodach) przedmiotowych i poza przedmiotowych,

 

f)   nauczyciel przedmiotu za zgodą rodziców orzeka o obowiązku uczęszczania ucznia na     

 

      zajęcia wyrównawcze,

 

g)  Dyrektor Gimnazjum może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do

 

     dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia 

 

      może złożyć:

 

.-   uczeń, za zgodą rodziców,

 

-    rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

 

-    wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia,

 

     za zgodą rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

h)  rodzice kierują swoje dzieci (wypełniając stosowny wniosek) na naukę religii w momencie  

 

     podjęcia przez nie nauki w szkole.

 

 

 

2. Zadania wychowawcze:

 

a)      wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować Program Wychowawczy Gimnazjum, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego statutu,

 

b)      treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin z wychowawcą oraz wszystkich zajęć pozalekcyjnych,

 

c)      Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą,

 

d)      każdy wychowawca ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami PWG,

 

e)      w procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z rodzicami uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce.

 

 

 

3.  Zadania opiekuńcze:

 

a) Szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego

 

     oraz  pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sycowie,

 

b)  szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

 

      trwania zajęć lekcyjnych na jej terenie oraz poza terenem w trakcie zorganizowanych  

 

      wycieczek szkolnych:

 

                          I.            podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za

 

                     bezpieczeństwo     uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

                    Nauczyciel zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dyrektora

 

                    Gimnazjum   o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć,

 

                        II.            podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie

 

   i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas

 

   wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami. Wycieczki

 

   szkolne organizowane są zgodnie z zapisami Regulaminu Wycieczek Szkolnych,

 

   stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego statutu,

 

                      III.            nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów  przed rozpoczęciem swoich 

 

         zajęć, w  czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie

 

         ustalonego przez Dyrektora Gimnazjum Regulaminu Organizacji Przerw Między

 

         lekcyjnych i Pełnienia Dyżurów, stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego

 

        statutu,

 

                IV.            nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych przed

 

 i po każdej swojej lekcji. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru

 

do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela;

 

         V.   za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający za niego zastępstwo.

 

  3.  Każdy pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy

 

       uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządu ruchu, słuchu

 

       i wzroku) w nagłych sytuacjach,

 

 4..Uczniom z rodzin dysocjalnych znajdujących się w trudnych warunkach materialnych

 

      Dyrektor Gimnazjum wraz z Radą Rodziców – na wniosek zainteresowanych rodziców lub

 

      uczniów – organizują doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie

 

      czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność.

 

5. W przypadku klas specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, działalność dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, ustalonych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania i zawierających realne, szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w strefie indywidualnego rozwoju ucznia.   Celem edukacji tych uczniów jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz wyposażenie go w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu funkcjonować w środowisku w miarę samodzielnie i aby mógł porozumiewać się z otoczeniem w sposób werbalny lub pozawerbalnie.

 

 

 

§ 7

 

1. W celu świadczenia poradnictwa i specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzicom szkoła współpracuje z:

 

a)     Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu uzyskania diagnozy uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

 

b)     Pielęgniarkę szkolną – w celu oceny stanu zdrowia uczniów oraz poradnictwa dla rodziców,

 

c)      Komisariatem Policji w ramach szeroko rozumianych akcji profilaktycznych dotyczących problemów alkoholizmu, narkomanii, agresji.

 

d)     Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu zapewnienia pomocy uczniom z rodzin ubogich oraz potrzebujących wsparcia.

 

 

 

§ 8

 

1.  Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:

 

a)     okresowe spotkanie dotyczące informacji o zadaniach dydaktycznych i wychowawczych w danej klasie i szkole,

 

b)     zapoznanie rodziców ze szkolnym systemem oceniania  i programem wychowawczym gimnazjum,

 

c)      informacje i porady w sprawach kształcenia i wychowania,

 

d)     realizowania prawa do wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły,

 

e)     usprawiedliwienie nieobecności dzieci w szkole w terminie do dwóch tygodni licząc od daty powrotu ucznia do szkoły.

 

f)       wspierania rodziców w zakresie profilaktyki i aktualnych zagadnień dotyczących własnych dzieci.

 

2. Spotkania wychowawców z rodzicami odbywają się w następujących formach :

 

a)      informacyjno-organizacyjne,

 

b)      wywiadówki,

 

c)      rozmowy indywidualne z rodzicami,

 

    

 

 

 

 

 

ORGANY GIMNAZJUM

 

§ 9

 

1. Organami gimnazjum są:

 

1)  Dyrektor gimnazjum

 

2)  Rada Pedagogiczna

 

3)  Rada Rodziców

 

4)  Samorząd Uczniowski

 

2.  Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:

 

   I.) Dyrektor gimnazjum:

 

      a)  kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum

 

      b)  sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

 

      c)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

 

      d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; nie-

 

          zgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ

 

          sprawujący nadzór pedagogiczny,

 

      e)  powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu

 

           prowadzącego oraz rady pedagogicznej,

 

      f)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi

 

           przepisami,

 

g)     przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom gimnazjum, dysponuje środkami finansowymi i wnioskuje do   organu prowadzącego szkołę o przyznanie pracownikowi szkoły nagród,     

 

h)     zatwierdza plan finansowy środków specjalnych na wniosek rady szkoły, a w przypadku   jej braku rady pedagogicznej,

 

      i)   opracowuje arkusz organizacyjny,

 

      j)   dba o powierzone mienie,

 

      k)  wydaje polecenia służbowe,

 

      l)   dokonuje oceny pracy nauczycieli,

 

     ł)    nadaje stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego,

 

     m)  realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”,

 

     n)   kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego, decyduje o przeprowadzeniu egzaminu  

 

           klasyfikacyjnego,

 

     o)  wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolne

 

          go poza szkołą,

 

     p)  reprezentuje szkołę na zewnątrz,

 

     r)   tworzy Radę Gimnazjum pierwszej kadencji,

 

     s)  współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim

 

     t)  rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

 

     u)  podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków

 

          określonych odrębnymi przepisami,

 

     v) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

     w) podejmuje działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych.

 

   II.) Rada Pedagogiczna:

 

      a)  określa kierunki pracy dydaktycznej szkoły,

 

b)     zatwierdza programy i plany pracy,

 

c)      podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

 

d)     podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 

e)     określa kierunki doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

f)       podejmuje uchwały w sprawie karnego przeniesienia do innej  szkoły,

 

g)     rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie innego nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole,

 

h)     Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 

i)       rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

-  organizację pracy szkoły oraz roczny plan zajęć,

 

-  propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i innych zajęć           

 

   dydaktycznych,

 

-  opiniuje i wyraża zgodę na indywidualny tok nauczania;

 

-  opiniuje i wyraża zgodę na realizację autorskiego programu nauczania;

 

-  wewnętrzne regulaminy szkoły;

 

-  propozycje zmian w statucie szkoły;

 

-  projekt planu finansowego szkoły.

 

          Rada Pedagogiczna  Gimnazjum w Sycowie jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego statutu.

 

j)       Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Do protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej wykorzystuje się technikę komputerową.

 

Protokoły z posiedzeń Rady zapisane w formie elektronicznej i wydrukowane są

 

przechowywane w koszulkach w segregatorze pod opieką dyrektora szkoły. Na wstępie umieszcza się Rejestr protokołów zebrań Rady Pedagogicznej zawierający: datę konferencji, temat konferencji, ilość stron protokołu, ilość stron załączników, numery stron w protokolarzu (od – do). Protokoły z jednego roku szkolnego tworzą księgę protokołów, którą po oprawieniu opatruje się klauzulą „Księga protokołów posiedzeń plenarnych Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie odbytych w roku szkolnym ..../..... ”.

 

k)      Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

 

 III.) Rada Rodziców:

 

a)  występuje do rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,

 

     b)   udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

 

     c)   działa na rzecz stałej poprawy bazy,

 

     d)  pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,

 

     e)   współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

 

     f)   współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum ,

 

     g)  deleguje jednego przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora    

 

          gimnazjum.

 

     h)  uchwala w porozumieniu z RP program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny,

 

     i)   opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia,    

 

     j)   szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala

 

          między innymi: kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców, organa

 

          Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji, tryb podejmowania uchwał i zasady 

 

          wydatkowania funduszy.

 

     Regulamin opracowuje Rada Rodziców, a zatwierdza ogólne zebranie rodziców.

 

     Regulamin Rady Rodziców stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego statutu.

 

IV.) Samorząd Uczniowski:

 

     a) reprezentuje  prawa ucznia w zakresie przestrzegania zasad zawartych w WSO, a w szczególności dotyczących:

 

                 a1)   oceniania, klasyfikowania i promowania,

 

                 a2)   form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących

 

                         zasad:

 

          -   trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie,

 

  -  jednotygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,

 

 

 

b)  przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie

 

      w zakresie praw uczniów, takich jak:

 

           b1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem

 

                   i stawianymi wymaganiami,

 

           b2)    prawo do organizacji życia szkolnego,

 

           b3)   prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

 

           b4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

 

                  w porozumieniu z dyrektorem,

 

           b5)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

c)      opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia

 

            społeczności uczniowskiej.

 

Szczegółowe zasady działalności samorządu uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszego statutu.

 

 

 

3. Zasady rozwiązywania konfliktów.

 

1) Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym :

 

a)   wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym,

 

b)   wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący,

 

c)    rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto,

 

d)   reprezentuje interesy Rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

 

e)   bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum tj. Radą Rodziców,

 

f)     przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

 

g)   jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

 

h)   dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum. w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,

 

i)     wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. w wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

 

 

 

2)  W sprawach spornych ustala się co następuje:

 

a)   uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,

 

b)   przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

 

c)    sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

 

 

 

 

 

3) Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:

 

  a)  spotkania zainteresowanych stron, analiza problemu  i przyczyn konfliktu. dążenie      

 

        do osiągnięcia porozumienia,

 

            b)   w  przypadku, gdy stronami konfliktu są organy szkoły z wyjątkiem dyrektora

 

                  i brak  jest rozwiązania problemu na zasadach określonych w podpunkcie  a)

 

                  przeprowadza się głosowanie   nad propozycją rozwiązania konfliktu.

 

                 W głosowaniu   bierze udział dyrektor i czteroosobowe reprezentacje stron

 

                 konfliktu. Wynik głosowania jest obowiązujący dla stron konfliktu.  

 

   b1)   od sposobu rozwiązania sporu, strony konfliktu mogą odwołać się za

 

    pośrednictwem dyrektora , do organu prowadzącego  szkołę lub organu

 

    sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 7 dni,

 

  b2)   w przypadku, gdy  jedną ze stron konfliktu jest dyrektor  i nie doszło do

 

    rozwiązania problemu na zasadzie określonej w pkt.3, podpunkt a), strony

 

    konfliktu mogą zwrócić się do organu prowadzącego lub organu sprawującego     

 

    nadzór pedagogiczny o pełnienie funkcji negocjatora. Rozwiązanie zgodne

 

    z w/w procedurą jest ostatecznie i obowiązujące dla każdej ze stron. 

 

§ 10

 

1. W gimnazjum dopuszcza się możliwość utworzenia 2-ch stanowisk wicedyrektorów.

 

    Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowisk, o których

 

     mowa wyżej, jest odpowiednia liczba oddziałów (min. 12 na 1-go wicedyrektora) oraz  

 

     możliwości finansowe.    

 

2. Zakres kompetencji dla wicedyrektora:

 

     1)  zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,

 

     2)  przygotowuje projekt tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,

 

     3)  nadzoruje prace związane z opracowaniem kalendarza imprez szkolnych,

 

     4)  sprawuje nadzór pedagogiczny nad przedmiotami określonymi przez dyrektora,

 

     5) przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny,

 

     6)  wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli,

 

   których bezpośrednio nadzoruje,

 

     7)  prowadzi księgi ewidencji uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku

 

    szkolnego,

 

    8)   opracowuje materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów kształcenia 

 

          i wychowania,

 

    9)   wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora gimnazjum.

 

 

 

 3. Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.

 

 

 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

 

 

§ 11

 

1.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

1a.    Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i  

 

          Samorządu uczniowskiego do 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich  

 

          Rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno –  

 

          wychowawczych w wymiarze do 8 dni.

 

1b.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych
        od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie §11 pkt. 1a, dyrektor,
        po zasięgnięciu opinii, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,                              

 

        może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć      

 

        dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te  

 

        dni w wyznaczone soboty.

 

 

 

§ 12

 

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz  Organizacji  Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący.

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

 

 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 26. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

 

2. Podział uczniów na oddziały, a oddziałów na grupy uzależniony jest od możliwości

 

     finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

 

 

 

§ 14

 

1.      Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach :

 

a)   języków obcych (w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów),

 

      b)  wychowania fizycznego (grupy liczą od 12 do 26 uczniów),

 

      c)   informatyki,

 

      d)  oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność

 

           prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych      ( w oddziałach liczących powyżej

 

           30 uczniów).

 

 

 

§ 15

 

1.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone

 

      w systemie klasowo-lekcyjnym.

 

2.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

3.   Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas  trwania godziny

 

      lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy,

 

      obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

 

 

 

 

§ 15a

 

1.       Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Regulamin Realizacji Projektów Edukacyjnych będący załącznikiem nr 10 do niniejszego statutu.

 

 

 

 § 16

 

1.      Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 

2.      Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych i finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów lub liczbę tę – w przypadku zajęć specjalistycznych wynikających z realizacji rozporządzenia o udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej – regulują odrębne przepisy.

 

 

 

   § 17

 

1.    Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - organizuje się klasy specjalne.

 

2.    Klasę specjalną, organizuje Dyrektor Gimnazjum za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.

 

3.    W klasach specjalnych dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim – liczebność oddziału powinna wynosić od 10 do 16 uczniów.

 

4.   W klasach specjalnych dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowany 

 

      i znacznym – liczebność oddziału powinna wynosić od 6 do 8 uczniów.

 

5.  Dyrektor Gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1, na podstawie  

 

    uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami    

 

    ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską,

 

    orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych   

 

     opiekunów) ucznia.

 

6.  W klasach specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym    i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela.

 

 

 

§ 18

 

1.    Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych

 

     z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalenia ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne

 

    i końcoworoczne dla tych uczniów są ocenami opisowymi. Ocena zachowania jest oceną opisową.

 

2.    O ukończeniu szkoły przez tych uczniów, postanawia rada pedagogiczna w porozumieniu    z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

 

§ 19

 

1.    Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora     komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na     wniosek      rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora gimnazjum.

 

 

 

                                                                   § 20

 

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań  

 

uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu

 

pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

2.       Biblioteka zajmuje pomieszczenia przeznaczone na gromadzenie i przechowywanie

 

      księgozbioru, oraz umożliwiające uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru

 

      podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego

 

3.      Do zadań bibliotekarza należy:

 

a)     opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

 

b)     prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

 

c)      określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,  

 

d)     organizowanie konkursów czytelniczych,

 

e)     przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

 

f)       współpraca z nauczycielami gimnazjum,

 

g)     prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

 

h)     zakup i oprawa książek.

 

4.      Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach szkolnych ( religia, wychowanie fizyczne)     przebywają w czytelni pod opieką nauczyciela.

 

5.      Szczegółowe zasady funkcjonowania i korzystania z biblioteki określa Regulamin 

 

        Biblioteki Szkolnej, stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszego statutu.

 

 

 

§ 21

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do szkoły, można zorganizować świetlicę szkolną.

 

 

 

§ 22

 

1.    Jeżeli droga ucznia z domu do gimnazjum, w którego obwodzie uczeń mieszka, przekracza 4 km, organ prowadzący zapewnia bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

 

2.    Organ prowadzący odpowiedzialny jest za organizację dowozu dzieci do gimnazjum oraz za zapewnienie im opieki w czasie przewozu.

 

 

 

§ 23

 

1.Dla realizacji celów statutowych Gimnazjum posiada odpowiednią bazę lokalową, na którą  

 

   składają się:

 

a)      budynek główny

 

-  24 klaso – pracownie;

 

-   biblioteka;

 

-  czytelnia;

 

-  gabinet pedagoga i psychologa;

 

-  gabinet higienistki;

 

-  stołówka;

 

-  szatnia;

 

-  boisko;

 

b)      sala gimnastyczna z 3 – ma salami lekcyjnymi dla klas specjalnych;

 

c)      budynki użyczane:

 

-   hala sportowa.

 

                                                                      § 24

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa  arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 

2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum, dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

 

                                                                    § 25

 

1    W gimnazjum funkcjonuje stołówka szkolna zapewniająca każdemu chętnemu uczniowi 

 

       możliwość spożycia ciepłego posiłku oraz wypicia ciepłego napoju.

 

 

 

2     Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor gimnazjum w porozumieniu

 

       z organem prowadzącym.

 

 

 

§ 26

 

 1.   Każda planowana impreza szkolna oraz wycieczka musi być zgłoszona do dyrektora     

 

       Gimnazjum. 

 

 

 

ZAPEWNIENIE  BEZPIECZEŃSTWA  W  SZKOLE

 

 

 

§ 27

 

1.      Dyrektor szkoły jest zobowiązany zapewnić uczniom i pracownikom bezpieczne

 

          i higieniczne warunki pobytu w szkole, a  także bezpieczne i higieniczne warunki

 

          uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektem.

 

  2.     Budynek szkoły musi spełniać wymagania dotyczące  bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 i  nauki.

 

3.  Terminowo są prowadzane przeglądy instalacji budynku i warunków pracy.

 

4.   Obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w szkole zgodnie

 

   z zasadami bhp w zakresie;

 

a)     właściwego oświetlenia,

 

b)       właściwej kanalizacji i wentylacji,

 

c)        zgodnego z normami powierzchni użytkowej ogrzewania,

 

d)       utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach szkolnych,

 

e)       przerw międzylekcyjnych.

 

5.      W szkole wprowadzono monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami.

 

a)         Kamery wizyjne obejmują następujące obszary

 

- wejście główne szkoły (2 kamery)

 

- część boiska szkolnego (3 kamery)

 

- część klatki schodowej prowadzącej na piętra szkoły (2 kamery)

 

- toalety chłopców (2 kamery) i toaleta dziewcząt (1 kamera)

 

- korytarze na parterze szkoły (2 kamery)

 

- hol szkoły (2 kamery)

 

- teren przyszkolny (ul. Kościelna, Aleja nad Wałem) (2 kamery)

 

b)        Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w gabinecie pedagoga.

 

c)        Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 14 dni, zasady wykorzystania zapisów monitoringu są określone w programie wychowawczym szkoły.

 

             

 

§ 28

 

1        Za bezpieczeństwo uczniów podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

2        Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, pełniący dyżur według sporządzonego przez dyrektora szkoły grafiku dyżurów.

 

 

 

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  GIMNAZJUM

 

§ 29

 

1.    W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

 

2.   Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa  

 

        w ust. 1,określają odrębne przepisy.

 

3.    W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi

 

       -  sekretarz szkoły

 

       -  intendent,

 

       -  referent

 

       -  sprzątaczka,

 

       -  konserwator,

 

       -  woźny,

 

       -  kucharka,

 

       -  pomoc kuchenna,

 

       -  pracownicy sezonowi.

 

4.    Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.

 

      Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 

5.      Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący.

 

6.      Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor.

 

 

 

§30

 

1  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny

 

    za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

 

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

 

        a)  kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp,

 

        b)   uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,           

 

        c)  przestrzegać zapisów statutowych,

 

        d)  zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

 

        e)   usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,

 

f)        w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,

 

g)   w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,

 

h)   na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

 

i)     pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,

 

j)     przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

 

k)    dbać o poprawność językową uczniów,

 

l)     stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

 

m) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

 

n)   służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

 

o)   wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,

 

p)   aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,

 

q)   stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

 

r)     wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

3 .Nauczyciele uczący w klasach specjalnych, kierują się w swych działaniach dydaktyczno-

 

   wychowawczych jak najlepszym przygotowaniem uczniów do uczestniczenia w życiu  

 

    społecznym zgodnie z ich możliwościami poprzez :

 

a)     maksymalny i wszechstronny rozwój niezaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych, a także przez korygowanie, kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji psychofizycznych biorących udział w procesie uczenia się,

 

b)     stałą współpracę z rodzicami w celu poznania środowiska domowego i włączenia rodziców w program rewalidacji dziecka,

 

c)      bieżące zapoznawanie się z metodami i zasadami nauczania osób upośledzonych umysłowo i stosowanie ich w codziennej pracy,

 

      d )kontakty z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnostyki i profilaktyki.

 

 

 

§ 31

 

1. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu.

 

2. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

 

3. Do zadań zespołu przedmiotowego m. in. należy:

 

a) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

 

b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,

 

c) opiniowanie przygotowywanych w szkole  własnych programów nauczania,

 

d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

 

§ 32

 

1.      Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.

 

3.  Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy (oddziału) do

 

     chwili     ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba że Rada Pedagogiczna

 

     złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel

 

     wniesie stosowną prośbę o zmianę.

 

§ 33

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum,  

 

     a w szczególności:

 

a)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

 

b)      przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 

c)      rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien:

 

a) zdiagnozować warunki życia  i nauki swoich wychowanków,

 

b) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,

 

c) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

 

d) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

 

e)  współpracować z  Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Sycowie,

 

f)  śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

 

g)  dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

 

h)  udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,

 

i) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

 

j) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,

 

k) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu,

 

l)  na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych) poprzez wpis do dzienniczka ucznia,

 

ł)   uczestniczyć w zebraniach wywiadowczych.

 

3.   Wychowawca klas specjalnych winien ponadto :

 

a) zapoznawać się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wyodrębniać     w toku ich analizy zaburzone funkcje psychofizyczne u każdego dziecka w jego klasie,

 

b)  w porozumieniu ze specjalistami kwalifikować uczniów do udziału w zajęciach logopedycznych i gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej,

 

c)   podejmować działania mające na celu jak najpełniejszą integrację społeczną swoich wychowanków.

 

4 .Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

 

    wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

 

5    Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

 

      ze     strony: Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w  Sycowie.        

 

                                                                                                                                

 

§ 34

 

1.  Pedagog jest rzecznikiem  praw ucznia.

 

2.  Pedagog zobowiązany jest w szczególności do:

 

a)      czuwania nad właściwym rozwojem psychofizycznym uczniów

 

b)      organizowania opieki psychologiczno-pedagogicznej dla potrzebujących uczniów,

 

c)      przygotowywania sprawozdania semestralnego i końcowego o stanie wychowawczym  szkoły,

 

d)      wspierania wychowawców, nauczycieli, rodziców w pracy opiekuńczo-wychowawczej,

 

e)      współpracy z instytucjami powolnymi do wspierania szkoły w jej działalności opiekuńczo-wychowawczej,

 

f)       organizowania posiedzeń komisji społeczno-wychowawczej,

 

g)      organizowania poradnictwa zawodowego dla uczniów,

 

h)      realizowania założeń programu wychowawczego, profilaktyki i zdrowotnego obowiązującego w szkole

 

 

 

                                                    § 35

 

1.  Bibliotekarz  jest pracownikiem pedagogicznym szkoły.

 

2.  Praca pedagogiczna bibliotekarza obejmuje w szczególności:

 

       a)    udostępnianie księgozbioru i czasopism uczniom i nauczycielom,

 

            b)     przysposobienie  czytelnicze;

 

            c)     prowadzenie lekcji bibliotecznych;

 

            d)     wdrażanie uczniów do technologii informacyjnej;

 

            e)     służenie informacjami na temat nowości czytelniczych;

 

            f)     rozwijanie kultury czytelniczej wśród uczniów.

 

3. Bibliotekarz zobowiązany jest do:

 

a)      gromadzenia zbiorów;:

 

b)      ewidencjonowania woluminów;

 

c)      konserwacji księgozbioru;

 

d)      organizowania warsztatu informacyjnego;

 

e)      prowadzenia sprawozdawczości

 

f)        przedstawiania sprawozdań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

 

g)      opracowywania rocznych planów działalności biblioteki

 

h)      uzgadniania stanu majątkowego z księgowością i projektowania wydatków;

 

i)        przeprowadzania skontrum zgodnie z przepisami.

 

4    Bibliotekarz ponosi odpowiedzialność materialną za stan majątkowy biblioteki.

 

 

 

5   Bibliotekarz odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji biblioteki oraz  

 

      protokolarne przyjmowanie i przekazywanie biblioteki. Formę przekazania ustala 

 

      dyrektor.

 

 

 

                           § 36

 

1.  Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych zawarte są w podpisanych przez

 

      nich  umowach cywilno-prawnych.

 

2.      Pracownicy administracji i obsługi szkoły wykonują swoje obowiązki w oparciu

 

      o przydziały czynności ustalone przez dyrektora szkoły.

 

 

 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

 

§ 37

 

1 Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni

 

    obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.  

 

2. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat mogą nadal uczęszczać do gimnazjum, aż do jego ukończenia.

 

3. Jeśli uczeń pełnoletni nie uczęszcza na zajęcia szkolne i/lub rażąco narusza zasady zapisane w statucie bądź obowiązujących regulaminach szkolnych, dyrektor szkoły, po wyczerpaniu innych możliwości oddziaływania wychowawczego, może w drodze decyzji administracyjnej skreślić go z listy uczniów. Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 

4. Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.

 

5. Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

 

6. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

 

 

 

§ 38

 

1. Uczeń gimnazjum ma prawo:

 

a)     informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

 

b)     jawności ocen,

 

c)      posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

 

d)     korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których mowa

 

          w § 9.2.IVa,

 

e)     tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

 

f)       poszanowania swej godności,

 

g)     rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 

g1) elementem rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów wszystkich uczniów

 

      szkoły jest realizacja Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień.

 

h)     swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

 

i)       korzystania z  poradnictwa zawodowego,

 

j)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 

k)      nietykalności osobistej,

 

l)       bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

 

m)   korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem   i w myśl obowiązujących regulaminów,

 

n)     korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów,

 

o)     reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

 

2.   Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

 

a)     systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,

 

b)     dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

 

c)      wystrzegania się szkodliwych nałogów,

 

d)     naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,

 

e)     przestrzegania zasad kultury współżycia,

 

f)       dbania o honor i tradycję gimnazjum,

 

g)     podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

 

h)     zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 9.3.2) o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,

 

i)       okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,

 

j)       dbania o schludny i estetyczny wygląd stosowny do okoliczności:

 

j1)   uczeń ma obowiązek noszenia stroju szkolnego codziennego i galowego;

 

j2)   strój chłopców:

 

-          koszulki, T-shirty, koszule, bluzy (w dowolnych stonowanych kolorach) nie zawierające nadruków wulgarnych, promujących używki, treści faszystowskich i komunistycznych oraz obrażających uczucia religijne;

 

-          spodnie kroju klasycznego w dowolnych stonowanych kolorach; w sezonie letnim dopuszczalne spodnie krótkie, jednobarwne za kolano (w dowolnych stonowanych kolorach);

 

-          Strój galowy: garnitur bądź ciemne spodnie kroju klasycznego; koszula biała; eleganckie buty.

 

j3)   strój dziewcząt:

 

-          koszulki, T-shirty, koszule, bluzki, bluzy (w dowolnych stonowanych kolorach) nie zawierające nadruków wulgarnych, promujących używki, treści faszystowskich i komunistycznych oraz obrażających uczucia religijne (górna część garderoby nie może odsłaniać pleców, brzucha oraz biustu);

 

-          spodnie kroju klasycznego w dowolnych stonowanych kolorach;

 

-          spódniczki nie krótsze niż do kolan (w dowolnych stonowanych kolorach, kroju

 

                     klasycznego);

 

-          buty na płaskim obcasie;

 

-          Strój galowy: garsonki, żakiety, komplety bądź spódnica nie krótsza niż do kolan lub spodnie i elegancka bluzka (biała); dopuszczalne są buty na obcasie lub koturnie.

 

            j4)    strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach wynikających z kalendarza

 

              pracy szkoły;                 

 

j5)     zabrania się stosowania makijażu, farbowania włosów, noszenia dredów i innych   

 

         tego typu fryzur, malowania paznokci, noszenia tzw. tipsów i biżuterii        

 

         stwarzającej zagrożenie dla osoby noszącej i innych  oraz dodatków  

 

         nieodpowiednich do stroju szkolnego;

 

            j6) dopuszcza się noszenie kolczyków tylko w uszach z zastrzeżeniem pkt. j5.

 

   k)  właściwego  i odpowiedzialnego  zachowywania się w trakcie zajęć edukacyjnych 

 

          i w miejscach publicznych poza szkołą.

 

   l)  rozważnego  korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

 

l1)  uczniowie przynoszą do szkoły w/w urządzenia na własną odpowiedzialność,

 

 l2)  szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utracenie tego sprzętu,

 

       poza zdeponowaniem u dyrektora,

 

l3)  telefon komórkowy nie może być włączony na terenie szkoły,

 

l4)  zabrania się filmowania i fotografowania nauczycieli, uczniów i innych pracowników

 

       szkoły bez ich wiedzy i zgody,

 

l5)  zabrania się nagrywania przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego,

 

l6)  zabrania się korzystania w czasie trwania lekcji i odtwarzaczy MP, sprzęt powinien

 

      być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej

 

l7)  zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 9.3.2) o ile brak

 

       możliwości  polubownego rozwiązania problemu,

 

l8)  okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły

 

       i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.

 

m  zakazuje się na terenie szkoły oraz na terenach zewnętrznych przynależnych do szkoły używania wszelkich form elektronicznych papierosów.

 

3.   Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

 

a)      rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

 

b)      wzorową postawę,

 

c)      wybitne osiągnięcia,

 

    Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców; po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

4.   Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I - III gimnazjum:

 

a)   świadectwo z wyróżnieniem,

 

b)   wyjazd sponsorowany,

 

c)   nagroda książkowa lub rzeczowa,

 

d)  dyplom,

 

e)   puchar,

 

f)   przyznanie tytułu „Primus Inter Pares”, Osobowość Roku i Sportowiec Roku,

 

g)   pochwała ustna wychowawcy na forum klasy,

 

h)   pochwała ustna dyrektora na forum klasy lub szkoły,

 

i)   publikacja osiągnięć ucznia na stronie internetowej,

 

j)   list pochwalny wychowawcy klasy do rodziców wyróżnionego ucznia na forum

 

      szkoły,

 

k)   list gratulacyjny dla rodziców,

 

l)   pisemna lub ustna pochwała dla rodziców podczas spotkań z rodzicami,

 

ł)   wpis dna Złotą Listę,

 

m)   wpis do Złotej Księgi Gimnazjum.

 

 

 

     Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców gimnazjum oraz z budżetu szkoły.

 

5.   Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z  ustalonymi  w WSO

 

 przepisami.

 

6.   Ustala się następujące rodzaje kar:

 

a)      upomnienie słowne lub pisemne wychowawcy lub innego nauczyciela z  

 

jednoczesnym powiadomieniem pisemnym rodziców lub opiekunów prawnych o nieodpowiednim zachowaniu ucznia,

 

b)      pisemna lub ustna nagana wychowawcy klasy (informacja o jej otrzymaniu  

 

dołączana będzie w formie pisemnej do dokumentów ucznia)

 

c)      pisemne upomnienie dyrektora szkoły z jednoczesnym poinformowaniem   

 

            rodziców o przewinieniu,

 

d)      zawieszenie ucznia w prawie do korzystania ze szkolnych przywilejów

 

           uczniowskich  ( „kropki”, szczęśliwy numerek ),

 

e)      zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych, m.in. dyskotekach szkolnych,

 

wycieczkach,

 

f)        zawieszenie przez wychowawcę klasy, prezydium Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora szkoły w pełnieniu funkcji szkolnych,

 

g)      nagana  dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczyciela w obecności

 

rodziców ucznia (informacja o jej otrzymaniu dołączana będzie w formie pisemnej do dokumentów ucznia),

 

   h) przeniesienie do równoległej klasy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

 

    i) przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły, złożony do

 

                      Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,

 

  j) zawieszenie ucznia w prawach do reprezentowania szkoły na czas określony,

 

  k) pokrycie kosztów wyrządzonych szkód materialnych,

 

   l) dodatkowa praca domowa związana z kategorią przewinienia (plakat,         

 

       prezentacja, referat).

 

7.   Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem SU, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.

 

8.   Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, gdy ten:

 

      a)   umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

 

           b)  dopuszcza się kradzieży,

 

           c)  wchodzi w kolizję z prawem,

 

           d)  demoralizuje innych uczniów,

 

           e)  permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum i/lub obowiązujących

 

                regulaminów    szkolnych.. 

 

 

 

ZASADY OCENIANIA

 

        § 39

 

1.      Podstawą prawną do tworzenia szkolnych regulaminów oceniania jest rozporządzenie dotyczące warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

2.      Zasady oceniania w Gimnazjum określają następujące dokumenty:

 

a)   Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie (załącznik do statutu nr 1)

 

b)   Przedmiotowe systemy oceniania,

 

3.      Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w gimnazjum zawierają:

 

a)   opis ocen zawartych w WSO

 

b)   kryteria oceniania

 

c)   sposoby sprawdzania postępów ucznia

 

d)   zasady formułowania oceny z zachowania

 

e)   tryb i formy przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych poprawiających wynik niekorzystny i poprawkowych,

 

f)    zasady przeprowadzania projektu edukacyjnego

 

g)   zasady przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum

 

h)   zasady informowania o ocenach i postępach ucznia

 

i)     formy wspomagania ucznia w uzupełnianiu braków edukacyjnych,

 

j)     nagrody i wyróżnienia dla uczniów przodujących w nauce i zachowaniu,

 

k)   kary dla uczniów łamiących szkolne przepisy i regulaminy.

 

l)     sposoby ewaluacji szkolnego systemu oceniania.

 

4.       Przedmiotowe Systemy Oceniania zawierają określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz uszczegóławiają zakres i formy oceniania przez wszystkich nauczycieli szkoły.

 

 

 

§ 39 a

 

1.      Bieżącą dokumentację procesu nauczania (dziennik lekcyjny) prowadzi się w formie elektronicznej (e-dziennik).

 

2.      Szczegóły funkcjonowania e-dziennika reguluje Regulamin dziennika elektronicznego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie, będący załącznikiem nr 11 do niniejszego statutu.

 

3.      Dyrektor w szczególnych przypadkach może zezwolić na prowadzenie dokumentacji w formie papierowej.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 40

 

1    Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2.   Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów

 

      i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami

 

      wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.

 

§ 41

 

1.       Gimnazjum posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 42

 

4.      Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

5.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ

 

 prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

 

§ 43

 

1.      Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.

 

2.      Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

 

 

 

Tekst jednolity Statutu zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27.08.2015r.

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (STATUT W+üA+ÜCIWY NOWY - ujednolicony -.pdf)Statut Gimnazjum-ujednolicony[ ]325 kB