KONKURS MULTIMEDIALNY

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
przeprowadzonego w ramach projektu                                                            
WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI


w oparciu o myśl przewodnią:
„(…) nieludzkie piękno mistrzów
a tu zwykła matka
jej nos okulary i pacierz na stole
moczopędna pietruszka
z selerem sałatka
i bardzo ludzka miłość (…)”
(ks. Jan Twardowski)

Patronat honorowy:
Prezydent Wrocławia
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Dolnośląski Kurator Oświaty
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Organizatorzy:
Gimnazjum nr 24     Fundacja  “PAX ET BONUM”
im. Janusza Korczaka    al. J. Kasprowicza 26
ul. Przybyszewskiego 59    51-161 Wrocław
51-160 Wrocław     www.paxetbonum.pl
   
1. Cele konkursu:
• propagowanie wśród uczniów idei pokoju oraz uświadomienie jego wartości jako przeciwwagi dla agresji i wrogości,
• rozwijanie postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o problemach społecznych występujących we współczesnym świecie,
• poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
• kształtowanie umiejętności selekcji informacji,
• wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji,
• wspieranie postaw twórczych młodzieży.

2. Adresaci konkursu: konkurs adresowany jest do dzieci, uczniów kl. VI-VII na poziomie szkoły podstawowej, do młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska.

3. Zasady uczestnictwa:
• warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie jednej z prac:
- prezentacji multimedialnej o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach. Pracę należy wykonać w programie Power Point 97-2003 i zapisać ją w formacie pps/ppt lub pdf, o objętości do 20 slajdów; prezentacja powinna działać samodzielnie po uruchomieniu, czas trwania do 8 minut
lub
- prezentacji audio (wywiad, słuchowisko, reportaż), z możliwością dołączenia fotografii w formie cyfrowej (długość prezentacji - do 10 min.)
• prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie
• w prezentacjach powinny być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych .
•  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie kl. VI-VII,
II grupa – młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
• każdy autor może nadesłać tylko jeden zestaw prezentacji pod jednym godłem (godło składa się z wybranego rzeczownika oraz cyfry lub obrazu)
•  organizator nie zwraca otrzymanych materiałów,
•  prace konkursowe  mają być zaopatrzone  w godło-na tytułowym slajdzie i  na odwrocie fotosów  wraz z podaniem grupy wiekowej: I lub II, natomiast dane personalne autora, wraz z danymi teleadresowymi szkoły, powinny znajdować się w zaklejonej kopercie opatrzonej identycznym godłem,
• prace prosimy przesłać wraz z zaklejoną kopertą podpisaną godłem
• w prezentacjach nie należy umieszczać imienia i nazwiska

 

4. Prace należy dostarczyć bądź przesłać pocztą do dnia 27.04.2018 z podpisaną przez rodzica/opiekuna zgodą i oświadczeniem (załącznik nr 1) na adres:
                 Gimnazjum nr 24 (przy SP nr 83)
                 im. Janusza Korczaka
                 ul. Przybyszewskiego 59
         51-160 Wrocław
                 z dopiskiem: Konkurs Multimedialny: „Wędrówki szlakiem wartości”
                                         oraz podaniem numeru grupy

5. Etapy konkursu: eliminacje szkolne przeprowadzane są na terenach szkół (etap I), prace przesyłane są do rejonowej komisji konkursowej, która wyłania najciekawsze prace (etap II), spośród prac wybranych przez komisję rejonową, zostaną wyłonieni laureaci. Komisja wyłaniająca laureatów składa się z członków komisji rejonowej oraz ekspertów danej dziedziny. W składzie Jury konkursu znajdą się uznane osobistości w dziedzinie grafiki komputerowej, doświadczeni nauczyciele – humaniści i plastycy oraz przedstawiciele organizatorów.

6. Kryteria oceny prac:
• interesujący i przyciągający uwagę sposób prezentacji myśli przewodniej, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
• zrozumiały język prezentacji, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.
• interpretacja myśli przewodniej konkursu,
• budowa, kompozycja dzieła,
• walory artystyczne
• estetyka,
• samodzielność pracy,
• grafika i cała szata graficzna,
• efekt wizualny, przejrzystość,
• techniczna poprawność wykonania,
• zgodność z formą przedstawioną w punkcie 3,
• fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

7. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobędą miejsca od I do III, natomiast finalistami – uczniowie wyróżnieni przez komisję. Kryteria oceniania i wyłonienia laureatów oraz finalistów przedstawione zostały w punkcie 6 regulaminu.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31.05.2018 r.

9. Laureaci I miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast II i III miejsca nagrody książkowe oraz dyplomy wręczone 8 czerwca 2018 o godz. 11.30 w auli PWT przy pl. Katedralnym 1 we Wrocławiu podczas gali laureatów. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.paxetbonum.pl. Spośród prac laureatów 1 oraz 2 miejsc, Jury wybierze jedną/dwie pracę, które zostaną zaprezentowane na gali  laureatów.
Spotkanie odbędzie się z udziałem ważnych osobistości miasta Wrocławia.

10. Zgłoszenie prezentacji multimedialnych do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach,  a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych  osobowych autora pracy  w celach promocyjnych niniejszego Konkursu.

11.  W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

12. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie możliwość ich wykorzystania w materiałach promocyjnych i publikacjach konkursowych.

Konkurs odbywa się dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław

Konkurs odbywa się dzięki dofinansowaniu Marszałka Dolnego Śląska

Załączniki:
Pobierz plik (2018a PGLA KONKURS MULTIMEDIALNY (1).doc)2018a PGLA KONKURS MULTIMEDIALNY (1).doc[Regulamin konkursu Multimedialnego w ramach projektu WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI]446 kB