PLAN PRACY Gimnazjum im. Jana Pawła II Sycowie ROK SZKOLNY 2016/2017

  Załącznik nr 11. do Statutu

  „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”                                                                                                                                                                                                                                    (Jan Paweł II)

  

PLAN PRACY

Gimnazjum im. Jana Pawła II Sycowie

ROK SZKOLNY 2016/2017


Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 30.08.2016r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2013 poz. 560),

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.2013, poz. 384),

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170.),

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w szczegółowych sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz.U. 2015 poz. 843.),

 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),

 7. Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie.

 8. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie.

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

 2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017.

 3. Program Rozwoju Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie.

 4. Szkolny Program Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień.

 5. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.

Diagnoza stanu dokonana na podstawie:

 1. Wyników egzaminów gimnazjalnych z 2016r.

 2. Wniosków z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016.

 3. Wniosków do pracy z Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2016/2017.

 4. Głównych kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017.

 

Cele jakościowe:

 

 1. Dbać o wszechstronny rozwój uczniów, zarówno w sferze kształtowania postaw, rozwoju umiejętności oraz poszerzania wiedzy.

 2. Podnosić jakość współpracy nauczycieli i pracowników szkoły w zakresie właściwej organizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych.

 3. Podejmować różne formy działań sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych - tak, by każdy uczeń odniósł sukces na miarę swoich możliwości.

Priorytety:

 1. Modyfikacja i realizacja strategii działań na rzecz poprawy efektów kształcenia.

 2. Kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły.

 3. Optymalizacja organizacji zajęć pozalekcyjnych, w oparciu o potrzeby i zainteresowania uczniów.

 

LP.

CELE/ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY REALIZACJI

 

KSZTAŁCENIE

 

Poprawa jakości pracy szkoły

 

 

Kontynuowanie działań naprawczych skoncentrowanych na poprawie jakości działań dydaktycznych (głownie z przedmiotów egzaminacyjnych).

Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z poprzednich lat z wykorzystaniem dostępnych repetytoriów i zbiorów w ramach lekcji ze szczególnym natężeniem w miesiącu marcu i kwietniu.

 

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

III/IV 2017r.

 

Zadawanie zadań typu egzaminacyjnego w ramach prac domowych.

 

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

Na bieżąco

Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w ramach kółek i zajęć wyrównawczych ze szczególnym natężeniem w miesiącu marcu i kwietniu.

 

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

Na bieżąco

Umieszczenie w rozkładach nauczania na miesiąc marzec i kwiecień tematów powtórzeniowych.

Wszyscy nauczyciele

IX 2016.

Zorganizowanie konkursów przedmiotowych szkolnych, powiatowych celem zaangażowania do nich uczniów ze średnimi wynikami w nauce.

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zwiększenie liczby godzin lekcji koleżeńskich.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Stosowanie różnych form oceniania pracy ucznia z uwzględnieniem elementów oceniania kształtującego.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Stosowanie aktywizujących metod nauki – rozwiązywanie zadań domowych na platformie edukacyjnej.

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Usprawnianie komunikacji poprzez:

 • cykliczne spotkania zespołów przedmiotowych w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia warsztatu pracy;

 • wykorzystanie możliwości technicznych: dziennik elektryczny, poczta e – mail, platforma edukacyjna, strona internetowa szkoły.

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Wg harmonogramu zespołów

Wykorzystywanie w większym stopniu kół i zespołów przedmiotowych oraz platformę edukacyjną do ćwiczeń w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów

Prowadzenie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym (przy bibliotece) pt. ”Nowości czytelnicze” ;

 

M. Jakubczak, A. Grzesiak, nauczyciele – poloniści, wychowawcy

Nauczyciele

Cały rok

Systematyczne organizowanie wystawek czasopism i książek w czytelni.;

 

M. Jakubczak, A. Grzesiak, nauczyciele – poloniści, wychowawcy

Nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych czytelniczym zainteresowaniom.

Wychowawcy

I semest

Przygotowanie przedstawienia wybranych fragmentów powieści Sienkiewicza.

A. Łakoma

XI 2016r.

 

Mierzenie jakości pracy szkoły

Przeprowadzać sprawdziany dyrektorskie z przedmiotów egzaminacyjnych na wszystkich poziomach.

 

Nauczyciel uczący

Semestr I i II

Systematyczne przeprowadzanie analiz wyników kształcenia uczniów poprzez:

 • przeprowadzanie diagnozy wstępnej „na wejściu” - j. polski, matematyka;

 • przeprowadzanie analiz porównawczych egzaminów próbnych i gimnazjalnych uczniów klas III oraz testów kompetencji uczniów klas I i II z ocenami końcoworocznymi lub semestralnymi

 • monitoring wyników konkursów przedmiotowych oraz integrujących wiedzę uczniów („zDolny Ślązak Gimnazjalista”),

 • podjęcie działań zmierzających podniesienia wskaźnika EWD;

 • diagnozę klasy III.

 

 

Poloniści, matematycy

 

 

 

 

 

Członkowie zespołów przedmiotowych

 

 

IX 2016r.

 

 

 

 

 

Na bieżąco

Systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej.

Dyrektor, nauczyciele

Na bieżąco

 

Opracowanie narzędzi ewaluacji wewnętrznej i diagnozowanie wybranych obszarów funkcjonowania placówki.

Zespół s. ewaluacji wewnętrznej

IX 2016r. i na bieżąco

 

 

Doskonalenie metod nauczania

 

Rozpoznanie preferencji uczenia się uczniów i dostosowywanie form i metod pracy do tych potrzeb.

 

Wychowawcy, zespoły nauczycieli uczących w poszczególnych klasach

X 2016r. ,

Na bieżąco

Opracowywanie planów doskonalących z przedmiotów egzaminacyjnych na podstawie przeprowadzonych analiz wyników kształcenia – modyfikacja metod i form pracy.

 

Członkowie zespołów przedmiotowych

IX 2016r.

Praca nauczycieli w zespołach samokształceniowych oraz zespołach uczących w tej samej klasie: doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Wykorzystywanie TI w nauczaniu.

 

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Prowadzenie zajęć na odległość z wykorzystaniem platformy edukacyjnej – innowacja pedagogiczna.

 

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Tworzenie przez nauczycieli programów innowacyjnych i organizowanie konkursów dla uczniów, rozwijanie współpracy z uczelniami, organizowanie wycieczek wspierających procesy edukacyjny i wychowawczy.

 

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

 

Dokonywanie systematycznej ewaluacji sposobów realizacji podstawy programowej

Przeprowadzać systematycznie spotkania zespołu przedmiotowego.

 

Nauczyciele w zespołach przedmiotowych

Cały rok

 

Przeprowadzenie rad roboczo-informacyjnej co najmniej raz na dwa miesiące.

Dyrekcja

Cały rok

 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

Realizacja zadań w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Zainteresowania i Uzdolnienia Uczniów.

 

zespół ds. wspierania uzdolnień

Cały rok

Opracowanie indywidualnych programów nauki.

 

nauczyciele uczących poszczególnych przedmiotów

Wg potrzeb

Opracowanie ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych uwzględniającej potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców.

 

przewodniczący zespołów przedmiotowych

IX 2016r.

Opracowanie oferty zajęć artystycznych i technicznych sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.

nauczyciele zajęć artystycznych i technicznych

IX 2016r.

Udział uczniów w prezentacjach, spotkaniach i wykładach organizowanych w ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i instytucjach promujących naukę.

 

wychowawcy

 

Obchody Dnia Języków Obcych.

 

nauczyciele języków obcych

IX 2016r.

 

Prezentacja umiejętności artystycznych oraz innych umiejętności uczniów podczas imprez szkolnych i środowiskowych.

 

Opiekunowie SU, inni nauczyciele organizujących uroczystości

Cały rok

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów wyłaniających: Polonistę roku, Historyka Roku, Znawcę Nauk Społecznych, Znawcę Sztuki, Znawcę Języka Niemieckiego, Znawcę Języka Angielskiego, Matematyka, Fizyka, Chemika, Biologa, Geografa Roku, Sportowca Roku.

 

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

V 2017r.

 

Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Objęcie uczniów posiadających orzeczenie PPP szczególną opieką – dostosowanie form pomocy.

 

wychowawcy

IX 2016r. i wg potrzeb

Skuteczne stosowanie metod pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi diagnozujących problemy uczniów oraz umiejętności nabytych podczas szkoleń.

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Indywidualizowanie pracy na lekcji. Uwzględnianie w toku pracy na lekcji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Współpraca z PPP w celu zdiagnozowania i zmniejszenia problemów dydaktyczno-wychowawczych.

 

Pedagog, wychowawcy

Cały rok

Prowadzenie konsultacji przedmiotowych dla uczniów w celu wzmocnienia indywidualizacji procesu dydaktycznego (w ramach realizacji art. 42 KN)

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Wykorzystanie metody projektu w celu umożliwienia uczniom słabym odnoszenie sukcesu w pracy zespołowej.

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

Poszerzanie działań dotyczących doradztwa zawodowego w klasach III.

Zorganizowanie warsztatów ze specjalistą do spraw doradztwa zawodowego ( przeprowadzenie ankiet i testów preferencji zawodowych uczniów klas III ).

 

Doradca zawodowy, pedagog

IX/X 2016r.

Pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia uczniom klas III poprzez organizowanie wyjść do szkół ponadgimnazjalnych, zakładów pracy oraz zaproszenie przedstawicieli różnych zawodów i szkół ponadgimnazjalnych do gimnazjum.

 

pedagog

II semestr

Umieszczenie na gazetce ściennej na holu szkoły ofert szkół ponadgimnazjalnych.

 

Psycholog szkolny

II semestr

Przekazanie informacji uczniom klas III i ich rodzicom o możliwości badania i konsultacji w PPP pod kątem preferencji zawodowych.

 

Wychowawcy klas. pedagog

IX 2016r.

Badanie losów absolwentów.

 

pedagog

VIII/IX 2016r. koniec I i II semestru

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 

 

Kontynuowanie działań wokół patrona szkoły.

 

 

 

 

Eksponowanie działań uczniów klas II wokół patrona poprzez prezentację ich kalendarzy papieskich dla uczniów klas I rozpoczynających naukę w gimnazjum.

 

Wychowawcy klas I i II

 

Wrzesień

Uczestnictwo w ogólnopolskim zjeździe szkół papieskich w Wadowicach.

 

Katecheci

Drugi semestr 2016

 

Kontynuowanie działań związanych z patronem szkoły (zjazdy, konkursy, apele, kalendarze wartości papieskich, kapsuła czasu, kwiatki Jana Pawła II, Dzień Papieski, obchody rocznicy kanonizacji Jana Pawła II itd. – według Kalendarium działań papieskich.

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok- zgodnie z Kalendarium działań papieskich.

 

Realizowanie zadań ujętych w rocznych planach pracy wychowawczej dla poszczególnych poziomów klas.

Realizowanie tematyki i zadań ujętych w planach wychowawczych dla klas I, klas II i klas III.

Wszyscy nauczyciele

Wg harmonogramu

 

Kontynuowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i kultury osobistej uczniów.

Systematyczne przypominanie uczniom i rodzicom znajomości systemu nagród i kar.

 

Wychowawcy, Pedagog szkolny.

Cały rok

Spisywanie kontraktów z uczniami.

Pedagog szkolny.

 

Cały rok

Stała współpraca z policją, sądem rodzinnym, MOPS-em.

Pedagog szkolny.

 

Cały rok

Na bieżąco informowanie rodziców o łamaniu zasad bezpieczeństwa, o nieprzestrzeganiu obowiązujących procedur i zasad kultury osobistej.

 

Pedagog, Dyrekcja, Wychowawcy

Cały rok

Poprawa dyscypliny na lekcjach poprzez urozmaicanie form pracy.

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Systematyczne przypominanie uczniom i rodzicom znajomości systemu nagród i kar.

 

Wychowawcy, Pedagog szkolny.

Cały rok

Przeprowadzenie konkursu na Osobowość Roku 2015r. (zgodnie z regulaminem konkursu).

 

Kapituła konkursu

V 2017r.

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły przy udziale straży pożarnej.

 

Dyrektor, nauczyciele,

IX 2016r.,

 

Przeciwdziałanie niepożądanym

zachowaniom uczniów

Podniesienie poziomu skuteczności

oddziaływań wychowawczych

Realizacja zadań programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Badanie uczniów pod kątem problemów emocjonalnych i wychowawczych.

 

Pedagog, wychowawcy

Wg potrzeb

Analiza opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Stała współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorami.

 

Pedagog, wychowawcy

Cały rok

Konsekwentne stosowanie wypracowanego systemu nagród i kar.

Wszyscy nauczyciel

Na bieżąco

 

Realizowanie działań na rzecz popularyzacji zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej.

Realizowanie działań zaplanowanych w Szkolnym Programie wspierania Udział członków zespołu ds. promocji zdrowia lub nauczycieli zainteresowanych w szkoleniach i kursach dotyczących zdrowego stylu życia i promocji zdrowia.

 

Zainteresowani nauczyciele szkolny

Cały rok

Udział w programie profilaktycznym marki Winiary „Żyj smacznie i zdrowo”.

Członkowie Koła Przyrodniczego

luty

Realizacja pakietu profilaktycznego „ Profilaktyka agresji i przemocy w szkole”.

zespołu ds. promocji zdrowia, pedagog

Cały rok Członkowie

Współpraca z Powiatową stacją sanitarno- epidemiologiczną w Oleśnicy.

 

p. T. Leszczyna

Cały rok szkolny

Organizacja szkolnego etapu „Olimpiady zdrowego stylu życia”.

p. T. Leszczyna

Październik- grudzień

Upowszechnianie treści zdrowotnych.

 

Członkowie zespołu

Cały rok szkolny

Promocja zdrowego stylu życia poprzez cyklicznie podejmowane działania wynikające z planu pracy profilaktyki i profilaktyki prozdrowotnej.

 

osoby wskazane w planie profilaktycznym

Cały rok szkolny

Monitorowanie działań zamierzonych i podejmowanie nowych celem rozwiązania bieżących problemów.

 

Leszczyna

Według potrzeb

 

Patriotyczne wychowanie

młodzieży. Dbałość o tradycję i tożsamość

narodową

Udział uczniów w obchodach świąt państwowych, ważnych rocznic i uroczystości szkolnych.

 

Nauczyciele historii, wychowawcy, SU

Wg terminarza

Realizacja tematów związanych z dziejami kraju, regionu, miasta i szkoły, edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

 

Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów humanistycznych

Cały rok

Dokumentowanie wydarzeń szkolnych i regionalnych poprzez prowadzenie Kroniki Szkoły oraz kronik klasowych.

p. Lilla Frańczak-Peksa,

p. Małgorzata Gandecka,

wychowawcy

Cały rok

Zapoznanie uczniów klas pierwszych z symbolami szkolnymi i tradycją szkoły.

Wychowawcy, nauczyciele historii i języka polskiego

IX 2016r.

Obchody Święta Patrona Szkoły. Udział uczniów w imprezach związanych z uroczystością.

 

Dyrekcja, SU, p. . Jakubczak, , wychowawcy

V 2017.

 

Rozwijanie samorządności uczniów, kształtowanie poczucia więzi ze szkołą, integracja społeczności uczniowskiej wokół realizacji głównych zadań szkoły.

Współudział młodzieży w kreowaniu wizji szkoły poprzez aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim, pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta, współpracę z koordynatorami projektów szkolnych itp.

 

Opiekunowie SU – p. Joanna Nowak, p. Maciej Stasiak

Cały rok

Wybór i aktywność Samorządu Uczniowskiego oraz samorządów klasowych.

Opiekunowie SU – p. Joanna Nowak, p. Maciej Stasiak

Maj 2017r.

Uczestnictwo zespołów klasowych w opracowywaniu planów pracy wychowawczej.

 

wychowawcy

IX 20167.

Przepływ informacji poprzez aktualizację danych zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej i tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz gazetek klasowych, publikację w lokalnych środkach przekazu.

 

p. M. Grygiel, p. A. Moskwa, opiekunowie SU

Na bieżąco

Organizowanie imprez klasowych, wyjazdów do kina, teatru, spotkań z ciekawymi ludźmi itd., zgodnie z planami wychowawczymi.

 

wychowawcy

Cały rok

Działalność Szkolnego Wolontariatu.

 

p. A. Nowicka

Cały rok

Przygotowywanie uczniów do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu, w tym znajomości prawa.

 

Pedagog, wychowawcy, pozostali nauczyciele

Cały rok

Wspieranie przez samorząd organizatorów imprez i uroczystości szkolnych poprzez pomoc w organizacji, i udział samorządu w imprezach szkolnych, promowanie osiągnięć szkoły, organizowanie akcji charytatywnych i pomocy uczniom z trudną sytuacją rodzinną.

 

 

Opiekunowie SU

Cały rok

 

Integrowanie społeczności szkolnej

Integracja pierwszoklasistów - zorganizowanie warsztatów

interpersonalnych wg indywidualnych i grupowych potrzeb uczniów.

 

Wychowawcy, pedagog

IX 2016r. i wg potrzeb

Zorganizowanie otrzęsin klas pierwszych i uroczystego pasowania na gimnazjalistę.

 

SU

9 i 12 IX 2016r.

Realizacja zadań w ramach wychowawczych planów klasowych.

 

Wychowawcy klas

Wg planów pracy

Organizowanie wycieczek klasowych i międzyklasowych.

 

Wychowawcy klas

Wg planów pracy

Udział uczniów w przedsięwzięciach szkolnych i środowiskowych.

 

Wychowawcy klas

Wg planów pracy

 

PROMOCJA SZKOŁY I WSPÓŁPRACA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

1.

Promocja szkoły

Zapoznawanie środowiska lokalnego z działaniami szkoły i sukcesami uczniów.

 

Dyrekcja, SU, zespół ds. wspierania uzdolnień

Na bieżąco

Utrzymanie dobrego wizerunku szkoły w środowisku.

 

Wszyscy nauczyciel

Na bieżąco

Organizacja Dni Adaptacji dla uczniów klas szóstych.

 

pedagog

V 2017r.

Stała obecność szkoły w mediach.

Nauczyciele języka polskiego, opiekunowie SU

Cały rok

Organizowanie imprez i konkursów środowiskowych.

Wszyscy nauczyciele

Wg harmonogramu

2.

Kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska

Organizowanie imprez szkolnych (Festiwal Nauki, wyjazdy edukacyjne, dyskoteki).

Nauczyciele, Samorząd Uczniowski

Cały rok

 

 

Integrowanie społeczności klasowej, poprzez: wycieczki,

organizację Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Wigilii klasowej).

 

Wychowawcy

 

Cały rok

 

Zorganizowanie apeli porządkowych w razie potrzeby.

Dyrektor

Cały rok

 

BAZA SZKOŁY

 

1.

Wykorzystywanie TI w pracy

dydaktycznej

 

Wykorzystanie komputerów i projektorów w pracy dydaktycznej.

 

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Dostęp do sprzętu audiowizualnego dla wszystkich nauczycieli.

 

dyrekcja

Cały rok

Wykorzystanie e-dziennika i innych programów projektu e-oświata do sprawniejszego dokonywania analizy postępów uczniów i wykorzystywania ich w dydaktyce.

 

wicedyrektor, wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Wykorzystanie platformy edukacyjnej do prowadzenia zajęć.

 

wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 

Organizacja procesu

dydaktycznego

 

Przygotowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej (zgodnie harmonogramem Planu nadzoru pedagogicznego)

 

Dyrektor i wicedyrektor

(zgodnie harmonogramem Planu nadzoru pedagogicznego)

Praca zespołów przedmiotowych (według planów pracy zespołów)

 

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

według planów pracy zespołów

Udział nauczycieli w szkoleniach Rady Pedagogiczne.

 

Wszyscy nauczyciele

Wg harmonogram

 

Obieg informacji

Aktualizacja strony internetowej szkoły.

 

p. M. Grygiel, p. A. Moskwa

Na bieżąco

Wykorzystanie e-dziennika do kontaktów z rodzicami i pomiędzy pracownikami.

 

Wszyscy nauczyciele

Wg potrzeb

Kontakty między pracownikami poprzez pocztę elektroniczną.

 

Wszyscy nauczyciele

Wg potrzeb

 

Rozwój zawodowy nauczycieli i doskonalenie ich warsztatu pracy

Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego.

 

Dyrektor, wicedyrektor, opiekunowie stażu, zainteresowani nauczyciele

Cały rok

Podnoszenie kwalifikacji i zdobycie dodatkowych uprawnień do prowadzenia zajęć przez zainteresowanych nauczycieli.

 

Dyrektor, zainteresowani nauczyciel

Cały rok

Koordynacja działań zespołów samokształceniowych.

 

Dyrekcja, przewodniczący zespołów przedmiotowych

Cały rok

Udział nauczycieli w konferencjach metodycznych.

 

Zainteresowani nauczyciele

Cały rok

 

Poprawa bazy szkoły

Uzupełnianie przedmiotowych bibliotek z programami multimedialnymi i filmami.

 

p. M. Jakubczak, dyrekcja, Rada Rodziców, nauczyciele

Na bieżąco

Uzupełnianie księgozbioru i mediateki bibliotecznej.

 

p. M. Jakubczak, dyrekcja, Rada Rodziców

Na bieżąco

Doposażenie sal w pomoce dydaktyczne.

 

Dyrektor, Rada Rodziców

Na bieżąco

Uzupełnienie sprzętu sportowego.

 

Dyrektor, nauczyciele wychowania fizycznego

Na bieżąco

Aplikowanie po środki unijne i inne spoza budżetu szkoły.

 

Dyrekcja, zainteresowania nauczyciele

Na bieżąco

Pozyskiwanie sponsorów.

 

Dyrekcja, zainteresowani nauczyciele

Na bieżąco

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

-23.12.2016r. 2.01.2017r. – zimowa przerwa świąteczna

- 27.01.2017r. – zakończenie I semestru

- 13.02.2017-26.02.2017– ferie zimowe

- 13.-18.04.2017r. – wiosenna przerwa świąteczna

-19-21.04.2017r. – egzaminy uczniów kl. III

- 23.06.2016r. – zakończenie roku szkolnego

 

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 14.10.2015r.; 31.10.2016r.; 19-21.04.2016r. – dla uczniów kl. I i II; 2.05.2017r 15.06.2017r.

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

20.09.2016 (wt) spotkanie organizacyjne

08.11.2016 (wt) Informacja o postępach w nauce (obowiązkowe)

03.01.2017(wt) Powiadomienie o ocenach niedostatecznych

07.02.2017 (wt) spotkanie semestralne (obowiązkowe)

25.04.2017 (wt) Informacja o postępach w nauce (obowiązkowe)

16.05.2017 (wt) Powiadomienie o ocenach niedostatecznych

 

 

TERMINARZ PRACY SZKOŁY

 

LP.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

WRZESIEŃ

 

1.

Inauguracja roku szkolnego i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą powstańców warszawskich.

1.09.2016r.

Dyrekcja, SU

2.

Otrzęsiny klas pierwszych.

Ślubowanie klas pierwszych.

9.09.2016

12.09.2016

SU, wychowawcy klas pierwszych

3.

Inauguracja „Szkolnego roku sportowego”- gimnazja da sportowa.

wrzesień

Nauczyciele wf-u

4.

Zebranie rodziców.

20.09.2016r.

DYREKCJA, WYCHOWAWCY

5.

Sprzątanie świata.

wrzesień

Wychowawcy klas pierwszych

6.

Jesienne biegi przełajowe.

wrzesień

Nauczyciele wf-u

7.

Wyjazdy naukowe na Uniwersytet Wrocławski

cały rok

G. Roztocka, A. Nowicka, P. Dziębor

8.

Przygotowanie listy uczniów mających duże problemy z j. polskiego i matematyki. Kierowanie ich na zajęcia wyrównawcze.

Poinformowanie rodziców na pierwszym zebraniu o potrzebie uczestniczenia uczniów w zajęciach zespołów wyrównawczych.

wrzesień

Nauczyciele języka polskiego, matematyki, wychowawcy

9.

Spotkanie z policjantem dla klas pierwszych.

wrzesień

Pedagog, psycholog

10.

Zorganizowanie dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka.

wrzesień

SU, wychowawcy, nauczyciele

11.

Zapoznanie uczniów z regulaminami „Primus inter Pares”, „Osobowość Roku”, „Sportowiec Roku”, a także z zasadami przyznawania stypendium ufundowanego przez księcia Birona, stypendium „Małej Garstki”, Burmistrza Miasta i Gminy Syców, stypendium „Przesunąć horyzont”.

wrzesień

wychowawcy

12.

Przeprowadzenie diagnozy wśród uczniów klas pierwszych i analiza jej wyników.

wrzesień

Dyrekcja, zespół matematyczno- przyrodniczy, humanistyczny, językowy, wychowawcy

13.

Ogłoszenie konkursów z poszczególnych przedmiotów.

wrzesień

Zespoły przedmiotowe

14.

Obchody „Dnia Języków Obcych” w szkole. Zajęcia dla uczniów klas szóstych szkół w naszej gminie.

Wrzesień 2016r.

Czerwiec 2017r.

Zespół języków obcych

15.

Realizacja projektu „Szkoła tańczy” w trakcie roku szkolnego.

 

Dominika Jarosz, SU

16.

Przekazanie rodzicom na zebraniu informacji o możliwości przeprowadzenia badania kompetencji w PPP.

wrzesień

Wychowawcy klas trzecich, pedagog

17.

Kontynuacja projektu:” Młody Sherlock Holmes” realizowanego w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Wrzesień- maj

Nauczyciele języka angielskiego

18.

Udział w podsumowaniu akcji " Szkoły dla nadziei" zorganizowanej przez Fundację "Przylądka Nadziei" - Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.       

3.09.2016r.

A. Nowicka, A. Szura

19.

Realizacja projektu edukacyjnego " Podróże z National Geographic".

Wrzesień- grudzień

A. Nowicka, A. Szura

20.

Spotkanie z Martyną Wojciechowską w ramach akcji " Szkoły dla nadziei" .

wrzesień

A. Nowicka, A. Szura

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

Lp.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Konkurs: „Co wiem o rodzinie Biron von Curland?”

październik

A. Hryniewiecka

2.

Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Jana Pawła II

(pielgrzymka do Częstochowy).

październik

D. Jarosz, Księża

3.

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej związanej z Patronem szkoły.

październik

D. Jarosz, wychowawcy

4.

Dzień Edukacji Narodowej.

14.10.2016r.

SU, M. Żyłka

5.

Przedstawienie dla klas pierwszych- „Kwiatki Jana Pawła II”- obchody Dnia Patrona.

październik

M. Żyłka, A. Grzesiak, D. Jarosz

6.

Zbiórka makulatury , nakrętek i zużytych baterii.

Cały rok

T. Leszczyna, P. Dziębor

7.

Przeprowadzenie konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”.

październik

Zespół matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny i

j. obcych

8.

Konkurs biblioteczny.

 

M. Jakubczak

9.

Turniej piłki siatkowej i piłki nożnej z okazji dni trzeźwości.

październik

Nauczyciele wf-u

10.

Rozpoczęcie olimpiady :”Promocja zdrowego stylu życia”.

październik

T. Leszczyna, P. Dziębor

11.

Zorganizowanie warsztatów ze specjalistą w zakresie doradztwa zawodowego

Październik- listopad

Doradca zawodowy, pedagog

12.

Realizacja projektu edukacyjnego "Polskie Himalaje"                                            .                                       

Październik

A. Nowicka, A. Szura

13.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Magazynie i Towarzystwie National Geographic.

Październik- listopad

A. Nowicka

 

LISTOPAD

LP.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

listopad

M. Gandecka.

L. Frańczak- Peksa, SU

2.

Przeprowadzenie szkolnych konkursów na najlepszego matematyka, polonistę, anglistę, germanistę, plastyka itp.

Cały rok

Zespoły przedmiotowe

3.

Turniej piłki siatkowej z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

listopad

Nauczyciele wf-u

4.

Konkurs ortograficzny

listopad

M. Żyłka, A. Grzesiak

5.

Dyskoteka andrzejkowa

 

SU

6.

Konkurs: ”Prawa człowieka w przeszłości i dzisiaj”

listopad

M. Gandecka

7.

Międzywojewódzki Turniej Tenisa Stołowego.

listopad

M. Wilkowska, A. Szura, B. Fic- Nowak

8.

Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUS

 

Zespoły przedmiotowe

9.

Zapalenie zniczy na grobach na ŚW. Marku

 

A. Hryniewiecka,

M. Gandecka

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

Lp.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Światowy Dzień Walki z AIDS.

grudzień

T. Leszczyna

2.

Wystawa kalendarzy adwentowych.

grudzień

D. Pawlicka, M. Stasiak

3.

Mikołajki.

6.12.2016r.

SU

4.

Zlot Mikołajów.

grudzień

SU

5.

Z Mikołajem na sportowo.

grudzień

Nauczyciele wf-u

6.

Jasełka

 

D. Jarosz, A. Grzesiak

7.

Konkurs na najładniejszą choinkę lub szopkę bożonarodzeniową.

 

SU

8.

Zorganizowanie wyjazdu na jarmark bożonarodzeniowy do Drezna.

grudzień

A. Hryniewiecka

STYCZEŃ

Lp.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Przeprowadzenie egzaminu próbnego w klasach trzecich.

styczeń

Dyrekcja, nauczyciele

2.

Szkolny konkurs recytatorski.

 

M. Żyłka , A. Grzesiak

3.

Dyskoteka karnawałowa.

 

SU

LUTY

Lp.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Międzygimnazjalny konkurs „Matematyczne wyzwania’

 

Nauczyciele matematyki

2.

Powiatowy konkurs „Jeden z Dwunastu.”

 

Nauczyciele matematyki

3.

Konkurs historyczny.

 

M. Gandecka, M. Janiszyn

4.

Festiwal piosenki niemieckojęzycznej.

luty

Nauczyciele języka niemieckiego

5.

Przygotowanie przedstawienia: „Romeo

i Julia” w języku angielskim.

luty

Nauczyciele języka angielskiego

6.

Konkurs wiedzy "Polskie Himalaje".

luty

A. Nowicka

7.

Spotkanie z poezją niemiecką.

luty

germaniści

 

 

 

 

 

MARZEC

Lp.

DZIAŁANIA

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Rekolekcje wielkopostne

Marzec/kwiecień

D. Jarosz, katecheci

2.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1.03. 2016r.

B. Kornatko

3.

Konkurs wiedzy o społeczeństwie.

marzec

M. Janiszyn

4.

Zbiórka makulatury.

 

P. Dziębor,

T. Leszczyna

5.

XXII Memoriał Piłki Siatkowej im. Józefa Krakowskiego.

 

Nauczyciele wf-u

6.

Dzień Teatru

 

M. Żyłka

7.

Konkurs informatyczny.

 

M. Grygiel, A. Moskwa

8.

Szkolne konkursy z j. niemieckiego i angielskiego.

Cały rok

Zespół języków obcych

9.

Konkurs z fizyki.

 

G. Roztocka

10.

Konkurs z chemii.

 

P.Dziębor

12.

Święto liczby „Pi”. Konkurs SUDOKU

 

T. Stasik

KWIECIEŃ

Lp.

DZIAŁANIA

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Egzaminy gimnazjalne.

 

Dyrekcja, nauczyciele

2.

Podsumowanie konkursów na najlepszego polonistę, matematyka, itd.

Do końca kwietnia

Zespoły przedmiotowe

3.

Apel wielkanocny.

kwiecień

D. Jarosz

4.

Uroczystości związane z rocznicą kanonizacji Jana Pawła II- część artystyczna.

 

D. Jarosz

5.

Zakończenie projektów edukacyjnych w klasach drugich.

 

nauczyciele

6.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

kwiecień

M. Janiszyn

MAJ

Lp.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Dzień Patrona i Primus interPares.

Strój apelowy

 • część artystyczna (wg scenariusza)

 • Osobowość Roku

 • Sportowiec Roku

 • Wręczenie stypendiów

 • godziny wychowawcze wg scenariuszy dla klas I-III

 • wystawa Albumów Wartości Papieskich z roku ubiegłego

 • złożenie kwiatów

 • zapalenie znicza przez klasę

przygotowanie gazetki w holu szkoły związanej z Dniem Patrona.

 

Dyrekcja, SU, nauczyciele,

B. Kornatko,

2.

Urodziny Jana Pawła II- konkurs wiedzy o Patronie.

maj

D. Jarosz

3.

Wycieczka do Portugalii.

maj

B. Miller, M. Żyłka i inni nauczyciele

4.

Biegi przełajowe z okazji Dni Sycowa

 

Nauczyciele wf-u

5.

Gimnazjada lekkoatletyczna.

maj

Nauczyciele wf-u

6.

Przeprowadzenie sprawdzianów dyrektorskich w klasach pierwszych i drugich.

 

Dyrekcja, nauczyciele

7.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

SU

8.

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa UKS Jedynka.

 

M. Wilkowska

9.

Podsumowanie projektu „Młody Sherlock Holmes”

 

B. Miller, M. Żyłka, A. Grzesiak

10.

Wycieczka gimnazjalistów do Włoch. Modlitwa przy grobie Jana Pawła II- Patrona szkoły

 

A. Hryniewiecka,

M. Gandecka,

G. Roztocka

CZERWIEC

Lp.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Festiwal Nauki.

1-2. 06.2006

G. Roztocka,

A. Nowicka

2.

Diecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II

 

D. Jarosz

3.

Dzień adaptacji klas szóstych.

 

K. Wojciechowska

4.

Zabawa końcowa klas trzecich.

 

Rodzice, wychowawcy klas trzecich

5.

Prezentacja kapsuł czasu.

 

SU, klasy trzecie

6.

Spotkanie Młodych na Polach Lednickich.

 

Ks. Adam Mikulski

7.

Pożegnanie klas trzecich i zakończenie roku szkolnego.

 

SU, wychowawcy, nauczyciele

8.

Turniej piłki nożnej

 

Nauczyciele wf-u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy wychowawczej i profilaktyki w klasie I

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie

Rok szkolny 2016/2017

Celem pracy każdego nauczyciela jest nie tylko przekazanie wiedzy z określonej dziedziny życia, ale przede wszystkim wychowanie uczniów w duchu wartości papieskich. Absolwent gimnazjum to młody człowiek, który powinien:


- kierować się wartościami w każdej swej działalności,

- szanować drugiego człowieka,

- być patriotą,

- miłować prawdę,

- otwierać się na inne kultury i tradycje,

- troszczyć się o rozwój i doskonalenie siebie,

- być ciekawy świata,

- mieć wszechstronne zainteresowania,

- wierzyć we własne siły i zdolności,

- wykazywać się pracowitością i obowiązkowością.

Lp.

Temat zajęć

Cele wychowawcze

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

Zapoznanie z systemem zachowania

 • Zapoznanie ucznia ze sposobami oceniania zachowania

wrzesień

wychowawcy

 

Ślubowanie klas pierwszych

 • Zapoznanie uczniów z regulaminami przyznawania stypendiów

 • Kształtowanie właściwych postaw

wychowawcy

SU

 

Poznajemy WSO i program wychowawczo - profilaktyczny gimnazjum

 • Zapoznanie ucznia ze sposobami oceniania i klasyfikowania oraz kryteriami ocen zachowania

wychowawcy

 

Wybór samorządu klasowego. Jak należy się zachować w stanach zagrożenia?

 • Rozwijanie samorządności szkolnej

 • Zapoznanie uczniów z sygnałami alarmowymi i drogami ewakuacji w szkole

wychowawcy

 

Poznajemy się – integracja zespołu klasowego – Dzień Chłopaka

 • Poznanie zainteresowań, kształtowanie postawy właściwych kontaktów między rówieśnikami

 • Obchody Dnia Chłopaka

październik

wychowawcy

 

Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia

 • pogłębienie rozumienia czym jest miłosierdzie

 • odkrywanie nauczania św. Jana Pawła II na temat miłosierdzia

 • przygotowanie uczniów do przeżycia XVI Dnia Papieskiego.

D. Jarosz, wychowawcy

 

Poznajemy regulaminy szkolnych konkursów

 • Zapoznanie z kryteriami przystąpienia ucznia do konkursu

 • Zapoznanie ucznia ze sposobami oceniania

wychowawcy

 

Badanie stylów uczenia się oraz przeprowadzenie testu inteligencji wielorakich Gardnera

 • Poznanie i analiza dominujących typów inteligencji uczniów,

 • Poznanie dominującej półkuli mózgowej

 • Określenie stylów uczenia się uczniów

 

Odkrywam świat i siebie – nasze zainteresowania a pasje Jana Pawła II

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów

 • Poznanie zainteresowań Jana Pawła II

listopad

 

Uczcijmy pamięć tych, co odeszli

 • Refleksja nad życiem i śmiercią

 • Wspomnienie bliskich zmarłych

wychowawcy

 

Tolerancja - inny nie znaczy gorszy

 • Kształtowanie tolerancyjnej postawy wobec drugiego człowieka

 • Uświadomienie odmienności
  w społeczeństwie

 

 

I. Sadowska

 

Temat do dyspozycji wychowawcy (np. Analiza przeprowadzonych testów, dotyczących stylów uczenia się)

 • Przekazanie uczniom informacji zwrotnej, dotyczącej testów w formie dowolnej

wychowawcy

 

Profilaktyka agresji i przemocy psychicznej w środowisku uczniowskim (mobbing i cyberprzemoc)

 • Kształtowanie właściwej postawy wobec drugiego człowieka

 • Eliminowanie zachowań aspołecznych

grudzień

wychowawcy

 

Wartości moralne zawarte w słowach głoszonych przez Ojca świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II o rodzinie

 • Wdrażanie uczniów do poszanowania wartości płynących z nauczania Papieża Polaka

wychowawcy

 

Tradycje rodzinne, religijne i narodowe – wigilia klasowa

 • Ukazanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

 • Rozwijanie poczucia wspólnoty religijnej i narodowej

 • Dostrzeganie godności i wartości każdego człowieka

grudzień

wychowawcy

 

Asertywność – umiem wyrażać własne uczucia i poglądy

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i akceptowania swoich uczuć i poglądów

Styczeń

I. Sadowska

 

Uzależnienia nasz wróg

 • Uświadomienie destrukcyjnego wpływu uzależnień różnego rodzaju na zdrowie i życie ludzkie

T. Leszczyna

 

 

Jak wyrazić miłość, przywiązanie i szacunek?

 • Kształtowanie potrzeby istnienia silnej więzi między dziećmi i rodzicami

wychowawcy

 

Analiza obecności i aktywności uczniów na zajęciach dodatkowych

 • Przypomnienie uczniom zasad uczestnictwa w zespołach wyrównawczych i korzyści z tego wynikających

 

Systematyczność najlepszą drogą w pokonywaniu trudności w nauce. Oceniamy swoje zachowanie i osiągnięcia w nauce za I semestr

 • Kształtowanie systematyczności w nauce potrzebne do wzbogacania posiadanych umiejętności

 • Wdrażanie do obiektywnej oceny własnej pracy i zachowania

 

Zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych

 • Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa

luty

 

Temat do dyspozycji wychowawcy

 
 

Obchodzimy Dzień Kobiet

 • Kształtowanie nawyków szacunku i kulturalnego zachowania wobec kobiet

marzec

wychowawcy

 

Empatia – odczuwam potrzeby innych

 • Kształtowanie umiejętności wczuwania się w sytuację innych osób

 • Uświadomienie pozytywnych skutków empatycznych zachowań

 

 

I. Sadowska

 

 

Prawidłowe odżywianie się. Zasady zdrowego stylu życia

 • Zachęcanie uczniów do właściwego odżywiania się

 • Uświadamianie że, wypoczynek i właściwe odżywianie organizmu chronią przed wieloma chorobami

T. Leszczyna

 

Temat do dyspozycji wychowawcy

 

wychowawcy

 

Dlaczego warto czytać? Literatura i prasa dla młodzieży

 • Zachęcanie uczniów do czytania książek i prasy w celu wzbogacenia zasobu wiedzy i nabywania nowych umiejętności

kwiecień

 

wychowawcy

 

 

 

 

Nasz patron – kapłan, pielgrzym, humanista, przyjaciel każdego człowieka

 • Kształtowanie postawy szacunku wobec patrona szkoły

 • Poznanie biografii wielkiego Papieża-Polaka

 

wychowawcy

 

 

Altruizm – umiem bezinteresownie pomóc innym

 • Uświadomienie pozytywnych skutków altruizmu

 • Zachęcanie do bezinteresownego pomagania innym

I. Sadowska

 

Jan Paweł II – dlaczego święty?

 • Ukazanie charyzmatycznej osobowości Ojca Świętego

 • Przybliżenie uczniom historii Jego pontyfikatu

 • Wzbudzenie wdzięczności, szacunku i miłości do patrona szkoły

 • Ukazanie uczniom drogi do świętości Papieża Polaka

maj

wychowawcy

 

Zakończenie pracy nad Albumem Wartości Papieskich

 • Podsumowanie wiedzy na temat naszego Patrona

 

Temat do dyspozycji wychowawcy

 
 

Technologia informacyjna w dzisiejszym świecie.

 • Dostrzeganie zagrożeń

 • Zwrócenie uwagi na rolę technologii informacyjnej w dzisiejszym świecie

 

Co to znaczy dobrze gospodarować swoim czasem wolnym? Rola rozrywki w życiu człowieka

 • Przekonywanie o konieczności racjonalnego wykorzystania czasu wolnego

 • Kształtowanie umiejętności właściwej rozrywki i odpoczynku

czerwiec

 

Oceniamy miniony rok szkolny – co było dobre, a co złe? Co zmienić na lepsze?

 • Wdrażanie do obiektywnej oceny własnych osiągnięć i zachowania

 

Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji

 • Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa

 

 • W ramach współpracy wychowawców klas z pedagogiem i psychologiem szkolnym, systematycznie informować o dłuższych nieobecnościach
  i innych istotnych problemach, dotyczących uczniów pod koniec każdego miesiąca.

 • Część tematyki jest realizowana na innych zajęciach edukacyjnych, wywiadówkach profilaktycznych (np. na temat cyberprzemocy)
  i warsztatach z doradcą zawodowym

 • Zadaniem uczniów klas pierwszych jest przygotowanie Albumu Wartości Papieskich w oparciu o regulamin (zał. 1).
  Każda klasa powinna także zapoznać się z „Kalendarium działań związanych z Patronem”.

 

 

 

Plan pracy wychowawczej w klasie II

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie

Rok szkolny 2016/2017

Celem pracy każdego nauczyciela jest nie tylko przekazanie wiedzy z określonej dziedziny życia, ale przede wszystkim wychowanie uczniów w duchu wartości papieskich. Absolwent gimnazjum to młody człowiek, który powinien:


- kierować się wartościami w każdej swej działalności,

- szanować drugiego człowieka,

- być patriotą,

- miłować prawdę,

- otwierać się na inne kultury i tradycje,

- troszczyć się o rozwój i doskonalenie siebie,

- być ciekawy świata,

- mieć wszechstronne zainteresowania,

- wierzyć we własne siły i zdolności,

- wykazywać się pracowitością i obowiązkowością.Lp.

Temat zajęć

Cele wychowawcze

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

Przypomnienie systemu oceniania zachowania, wybór samorządu klasowego i zapoznanie się z regulaminem projektu edukacyjnego

 • Zapoznanie ucznia ze sposobami oceniania zachowania

 • Rozwijanie samorządności szkolnej

wrzesień

wychowawcy

 

Przypominamy WSO i program wychowawczo-profilaktyczny gimnazjum

 • Zapoznanie ucznia ze sposobami oceniania i klasyfikowania oraz kryteriami ocen zachowania

 

Dzień Chłopaka

 • Obchody Dnia Chłopaka

 

Przypomnienie regulaminów szkolnych konkursów oraz zasad bezpieczeństwa w czasie ewakuacji w szkole.

 • Zapoznanie z kryteriami przystąpienia ucznia do konkursu

 • Zapoznanie ucznia ze sposobami oceniania

 • Zapoznanie uczniów z sygnałami alarmowymi i drogami ewakuacji w szkole

 

Przygotowane scenki z ”Kwiatków JP II”

 • Próba przedstawienia scenki

październik

 

Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia

 • pogłębienie rozumienia czym jest miłosierdzie

 • odkrywanie nauczania św. Jana Pawła II na temat miłosierdzia

 • przygotowanie uczniów do przeżycia XVI Dnia Papieskiego.

D. Jarosz, wychowawcy

 

Przygotowane scenki z ”Kwiatków JP II”

 • Próba przedstawienia scenki

wychowawcy

 

Profilaktyka agresji i przemocy psychicznej w środowisku uczniowskim (mobbing i cyberprzemoc)

 • Kształtowanie właściwej postawy wobec drugiego człowieka

 • Eliminowanie zachowań aspołecznych

wychowawcy

 

Uczcijmy pamięć tych, co odeszli

 • Refleksja nad życiem i śmiercią

 • Wspomnienie bliskich zmarłych

listopad

 

Tolerancja - inny nie znaczy gorszy lub Lubię, potrafię, chcę.

 • Kształtowanie tolerancyjnej postawy wobec drugiego człowieka

 • Uświadomienie odmienności w społeczeństwie

 • praca z uczniami w ramach doradztwa zawodowego

Iwona Sadowska i Paulina Dziębor

 

Metody efektywnego uczenia się

 • Poznanie metod efektywnego uczenia się i ich wdrożenie

wychowawcy

 

Dlaczego warto czytać? Literatura i prasa dla młodzieży.

 • Zachęcanie uczniów do czytania książek i prasy w celu wzbogacenia zasobu wiedzy i nabywania nowych umiejętności

 

Zasady zachowania się w domu w szkole i miejscach publicznych

 • Kształtowanie u wychowanków postaw prezentujących takt i kulturę osobistą

grudzień

 

Uzależnienia nasz wróg

 • Uświadomienie destrukcyjnego wpływu uzależnień różnego rodzaju na zdrowie i życie ludzkie

 

T. Leszczyna

 

 

Znaczenie przekazu wartości i tradycji w rodzinie - Wigilia klasowa

 • Zorganizowanie wigilii klasowej i podtrzymywanie tradycji rodzinnych

wychowawcy

 

Asertywność – umiem wyrażać własne uczucia i poglądy lub Gdzie mogę wykorzystać moje mocne strony?

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i akceptowania swoich uczuć i poglądów

 • praca z uczniami w ramach doradztwa zawodowego

styczeń

Iwona Sadowska i Paulina Dziębor

 

Co to znaczy dobrze gospodarować swoim czasem wolnym? Rola rozrywki w życiu człowieka

 • Przekonywanie o konieczności racjonalnego wykorzystania czasu wolnego

 • Kształtowanie umiejętności właściwej rozrywki i odpoczynku

wychowawcy

 

Oceniamy swoje zachowanie i osiągnięcia w nauce za I semestr

 • Wdrażanie do obiektywnej oceny własnej pracy i zachowania

 

Prawidłowe odżywianie się. Zasady zdrowego stylu życia

 • Zachęcanie uczniów do właściwego odżywiania się

 • Uświadamianie że, wypoczynek i właściwe odżywianie organizmu chronią przed wieloma chorobami

 

Pracuję nad swoim charakterem. Rola pracy, aktywności fizycznej i nauki w kształtowaniu charakteru.

 • Znaczenie potrzeby ustawicznego rozwoju i pracy nad sobą

 • Rola nauki w kształtowaniu charakteru i rozwijaniu osobowości

 • Dążenie do prawdy, dobra i piękna jako najważniejszy cel człowieka

 

Zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych

 • Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa

luty

 

Temat do dyspozycji wychowawcy

 
 

Obchodzimy Dzień Kobiet

 • Kształtowanie nawyków szacunku i kulturalnego zachowania wobec kobiet

marzec

 

Empatia – odczuwam potrzeby innych Lub Zainteresowania a moje predyspozycje zawodowe

 • Kształtowanie umiejętności wczuwania się w sytuację innych osób

 • Uświadomienie pozytywnych skutków empatycznych zachowań

 • praca z uczniami w ramach doradztwa zawodowego

marzec

Iwona Sadowska i Paulina Dziębor

 

 

 

Temat do dyspozycji wychowawcy

 

wychowawcy

 

Stres i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka

 • Uświadomienie uczniom istoty stresu oraz jego pozytywnych i negatywnych skutkach

 

Droga do świętości – rocznica kanonizacji JP II

 • Przypomnienie najważniejszych wydarzeń decydujących o kanonizacji JP II

 • Wykonanie gazetki klasowej

 • Msza święta

 

kwiecień

 

Porozumiewamy się z ludźmi – ale jak?

 • Kształtowanie umiejętności kulturalnego porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi

 

Temat do dyspozycji wychowawcy

 
 

Jan Paweł II naszym wzorem respektowania wartości moralnych

 • Wzbogacanie wiedzy o życiu działalności Patrona szkoły

 • Kształtowanie postawy moralnej uczniów w oparciu o nauczanie i działalność Jana Pawła II

maj

wychowawcy

 

Altruizm – umiem bezinteresownie pomóc innym lub Rozwijam skrzydła – podsumowanie wiedzy o sobie

 • Uświadomienie pozytywnych skutków altruizmu

 • Zachęcanie do bezinteresownego pomagania innym

 • praca z uczniami w ramach doradztwa zawodowego

Iwona Sadowska i Paulina Dziębor

 

Co to znaczy być dobrym przyjacielem? Znaczenie przyjaźni w życiu człowieka

 • Dostrzeganie roli przyjaźni w życiu społecznym

 • Rozwijanie pozytywnych cech osobowości

wychowawcy

 

Technologia informacyjna w dzisiejszym świecie.

 • Dostrzeganie zagrożeń

 • Zwrócenie uwagi na rolę technologii informacyjnej w dzisiejszym świecie

 

Aktywność fizyczna i jej wpływ na życie człowieka

 • Uświadomienie znaczenia aktywności fizycznej w funkcjonowaniu organizmu

czerwiec

 

Oceniamy miniony rok szkolny – co było dobre, a co złe? Co zmienić na lepsze?

 • Wdrażanie do obiektywnej oceny własnych osiągnięć i zachowania

 

Jak należy się zachować w sytuacjach zagrożenia? Bezpieczne wakacje.

 • Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji

 

 

 • W ramach współpracy wychowawców klas z pedagogiem i psychologiem szkolnym, systematycznie informować o dłuższych nieobecnościach i innych istotnych problemach, dotyczących uczniów pod koniec każdego miesiąca.

 • Część tematyki jest realizowana na innych zajęciach edukacyjnych, wywiadówkach profilaktycznych (np. na temat cyberprzemocy) i warsztatach z doradcą zawodowym

 • Zadaniem uczniów klas drugich jest przygotowanie krótkich form teatralnych, których tematem jest życie i twórczość Jana Pawła II (zał. 2). Każda klasa powinna także zapoznać się z „Kalendarium działań związanych z Patronem”.

 

Plan pracy wychowawczej w klasie III

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie

Rok szkolny 2016/2017

Celem pracy każdego nauczyciela jest nie tylko przekazanie wiedzy z określonej dziedziny życia, ale przede wszystkim wychowanie uczniów w duchu wartości papieskich. Absolwent gimnazjum to młody człowiek, który powinien:


- kierować się wartościami w każdej swej działalności,

- szanować drugiego człowieka,

- być patriotą,

- miłować prawdę,

- otwierać się na inne kultury i tradycje,

- troszczyć się o rozwój i doskonalenie siebie,

- być ciekawy świata,

- mieć wszechstronne zainteresowania,

- wierzyć we własne siły i zdolności,

- wykazywać się pracowitością i obowiązkowością.Lp.

Temat zajęć

Cele wychowawcze

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

Zapoznanie z systemem zachowania i wybór samorządu klasowego

 • Zapoznanie ucznia ze sposobami oceniania zachowania

 • Rozwijanie samorządności szkolnej

wrzesień

wychowawcy

 

Przypomnienie zasad WSO i programu wychowawczego gimnazjum

 • Zapoznanie ucznia ze sposobami oceniania i klasyfikowania oraz kryteriami ocen zachowania

 

Przypomnienie regulaminów szkolnych konkursów

 • Zapoznanie z kryteriami przystąpienia ucznia do konkursu

 • Zapoznanie ucznia ze sposobami oceniania

 

Dzień Chłopaka

 • Obchody Dnia Chłopaka

 

Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia

 • pogłębienie rozumienia czym jest miłosierdzie

 • odkrywanie nauczania św. Jana Pawła II na temat miłosierdzia

 • przygotowanie uczniów do przeżycia XVI Dnia Papieskiego.

październik

D. Jarosz, wychowawcy

 

Rozpoczęcie pracy nad „Kapsułą Czasu”

 • Zapoznanie z regulaminem Kapsuły czasu

 • Ustalenie formy kapsuły

wychowawcy

 

Zapoznanie ze strukturą egzaminu gimnazjalnego

 • Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za rezultaty wspólnej pracy

 

Technologia informacyjna w dzisiejszym świecie.

 • Dostrzeganie zagrożeń

 • Zwrócenie uwagi na rolę technologii informacyjnej w dzisiejszym świecie

 

Miejsca pamięci narodowej w naszym mieście. Wartość ojczyny w nauczaniu Jana Pawła II

 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

 • Poznanie tekstów Patrona Gimnazjum-Papieża Jana Pawła II związanych z ojczyzną

listopad

wychowawcy

 

Tolerancja - inny nie znaczy gorszy

lub

Lubię, potrafię, chcę.

 • Kształtowanie tolerancyjnej postawy wobec drugiego człowieka

 • Uświadomienie odmienności w społeczeństwie

 • praca z uczniami w ramach doradztwa zawodowego

Iwona Sadowska i Paulina Dziębor

 

Dlaczego warto czytać? Literatura i prasa dla młodzieży.

 • Zachęcanie uczniów do czytania książek i prasy w celu wzbogacenia zasobu wiedzy i nabywania nowych umiejętności

wychowawcy

 

Profilaktyka agresji i przemocy psychicznej w środowisku uczniowskim (mobbing i cyberprzemoc)

 • Kształtowanie właściwej postawy wobec drugiego człowieka

 • Eliminowanie zachowań aspołecznych

 

Uzależnienia nasz wróg

 • Uświadomienie destrukcyjnego wpływu uzależnień różnego rodzaju na zdrowie i życie ludzkie

grudzień

T. Leszczyna

 

Moje miejsce w rodzinie. Prawa i obowiązki domowników

 • Nabywanie umiejętności samooceny

 • Wdrażanie do obowiązków i respektowania praw rodzinnych

 • Wdrażanie uczniów do poszanowania wartości płynących z rodziny

 • Wzbogacanie wiedzy o życiu rodzinnym

wychowawcy

 

Kultywowanie tradycji rodzinnych, religijnych i narodowych – wigilia klasowa

 • Ukazanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

 • Rozwijanie poczucia wspólnoty religijnej i narodowej

 • Dostrzeganie godności i wartości każdego człowieka

 • Kształtowanie poczucia więzi wynikających ze wspólnoty rodzinnej, religijnej, narodowej

 

Asertywność – umiem wyrażać własne uczucia i poglądy lub Gdzie mogę wykorzystać moje mocne strony?

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i akceptowania swoich uczuć i poglądów

 • praca z uczniami w ramach doradztwa zawodowego

styczeń

Iwona Sadowska/ Paulina Dziębor

 

Temat do dyspozycji wychowawcy

 

wychowawcy

 

Oceniamy swoje zachowanie i osiągnięcia w nauce za I semestr

 • Wdrażanie do obiektywnej oceny własnej pracy i zachowania

 

Temat do dyspozycji wychowawcy

 
 

Stres i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka

 • Uświadomienie uczniom istoty stresu oraz jego pozytywnych i negatywnych skutkach

 

Zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych

 • Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa

luty

 

Moja przyszłość zależy ode mnie.

 • Stymulowanie uczniów do ustawicznego rozwoju

 

Kontynuacja działań związanych z Kapsułą Czasu

 • Kształcenie umiejętności autorefleksji nad swoim zachowaniem, postawą, działaniami,

 • Wspomnienia w kontekście wartości papieskich

marzec

 

Obchodzimy Dzień Kobiet

 • Kształtowanie nawyków szacunku i kulturalnego zachowania wobec kobiet

wychowawcy

 

Empatia – odczuwam potrzeby innych lub Zainteresowania a moje predyspozycje zawodowe

 • Kształtowanie umiejętności wczuwania się w sytuację innych osób

 • Uświadomienie pozytywnych skutków empatycznych zachowań

 • praca z uczniami w ramach doradztwa zawodowego

Iwona Sadowska/ Paulina Dziębor

 

Wybór zawodu w aspekcie możliwości, potrzeb i zainteresowań.

 • Zachęcanie uczniów do analizy własnych zainteresowań i potrzeb pod kątem wyboru zawodu.

 

 

 

marzec

 

wychowawcy

 

Droga do świętości – rocznica kanonizacji Jana Pawła II

 • Obchody kanonizacji Jana Pawła II

 • Wykonanie gazetki

 • Dostrzeganie znaczenia ojczyzny w działalności Jana Pawła II

kwiecień

wychowawcy

 

Przypomnienie zasad przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

 • Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za rezultaty własnej pracy

 

Przypomnienie zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

 • Ukształtowanie odpowiedzialności za dokonanie świadomego wyboru szkoły

 

Altruizm – umiem bezinteresownie pomóc innym lub temat do dyspozycji wychowawcy

 • Uświadomienie pozytywnych skutków altruizmu

 • Zachęcanie do bezinteresownego pomagania innym

maj

Iwona Sadowska/ Paulina Dziębor

 

Ciekawe miejsca w Polsce

 • Wymiana informacji na temat ciekawych miejsc w Polsce

wychowawcy

 

Czego oczekuję od mojej przyszłej pracy?

 • Pogłębienie refleksji nad znaczeniem pracy i nauki

 

Jan Paweł II - wciąż odkrywany na nowo autorytet wielu młodych ludzi.

 • Wdrażanie uczniów do dostrzegania potrzeby posiadania jednolitego systemu wartości

 • Dostrzeganie znaczenia posiadania autorytetów w kształtowaniu osobowości młodego człowieka

 • Stymulowanie uczniów do samodzielnego poznawania i odkrywania humanistycznych wartości widocznych w postawie i działalności Patrona szkoły

 

Zakończenie pracy nad Kapsułą Czasu.

 • Prezentacja wspomnień w oparciu o wartości papieskie.

czerwiec

 

Oceniamy miniony rok szkolny – co było dobre, a co złe? Co zmienić na lepsze?

 • Wdrażanie do obiektywnej oceny własnych osiągnięć i zachowania

 

Jak należy się zachować w stanach zagrożenia?

 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

 

 • W ramach współpracy wychowawców klas z pedagogiem i psychologiem szkolnym, systematycznie informować o dłuższych nieobecnościach i innych istotnych problemach, dotyczących uczniów pod koniec każdego miesiąca.

 • Część tematyki jest realizowana na innych zajęciach edukacyjnych, wywiadówkach profilaktycznych (np. na temat cyberprzemocy) i warsztatach z doradcą zawodowym

 • Zadaniem uczniów klas trzecich jest przygotowanie „Kapsuł czasu” w oparciu o wartości papieskie (zał. 3).

Każda klasa powinna także zapoznać się z „Kalendarium działań związanych z patronem”.

 

 

 

Kalendarium działań związanych z patronem 2016/2017

 

Miesiąc

Termin

Wydarzenia

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Uwagi

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

Cały rok

 

 

 

 

 

30.09.2016r

1. Aktualizacja gazetki w gablocie w holu szkoły poświęconej działaniom związanym z patronem szkoły w roku szkolnym 2016/2017r

 

2.Rozpoczęcie pracy nad Albumem Wartości Papieskich (kl I)

 

3. Przygotowanie scenariuszy scenek na podstawie książki ,,Kwiatki Jana Pawła II’’

 

4. Zapoznanie się z planem działań wokół ,,Kapsuł czasu’’ (kl III)

 

 

5. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej poświęconej patronowi szkoły.

 • Przygotowanie gazetki

 

 

 

 

 

 

 • Przekazanie wychowawcom kl I niezbędnych informacji do realizacji zadania

 

 

 • Przekazanie wychowawcom kl II niezbędnych informacji do realizacji zadania

 

 

 

 • Przekazanie wychowawcom kl III planu pracy wokół ,,Kapsuł czasu’’

 

 

 • Przekazywanie materiałów informatykom w formie krótkich sprawozdań, zdjęć z podpisami z najważniejszych wydarzeń z życia szkoły poświęconej patronowi

D. Jarosz

 

 

 

 

 


A. Faron,H. Luźniak,

D. Jarosz

 

 

A. Grzesiak,

M. Żyłka

 A. Faron, H. Luźniak,

D. Jarosz

 

 

D. Jarosz oraz nauczyciele odpowiedzialni za określone działania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie informacji p A. Moskwa

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

 

 

09.10.2016r.

(niedziela)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2016r (czwartek)

 

 

 

16.10.2016r

 

1. XVI Dzień Papieski -
,,Bądźcie świadkami miłosierdzia’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pielgrzymka szkół papieskich na Jasną Górę

 

 

 

38.Rocznica pontyfikatu Jana Pawła II

 

 • Przygotowanie scenariusza zajęć na godzinę wychowawczą o temacie związanym z hasłem przewodnim Dnia Papieskiego

 

 • Przygotowanie gazetki w holu szkoły związanej z hasłem

 

 • Przygotowanie gazetki klasowej związanej z hasłem

 

 • Złożenie kwiatów pod popiersiem Jana Pawła II

 

 • Zapalenie znicza przez klasę

 

 

 • Włączenie się w ogólnopolską zbiórkę pieniędzy na stypendia dla uczniów zdolnych w ramach Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia

 

 

 • Wyjazd do Częstochowy

 

 

 

 

 • W dniu rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II obowiązuje strój apelowy

 

 • Inscenizacje klas II oparte na twórczości

Jana Pawła II

 

D. Jarosz

 

 

 

Samorząd Uczniowski

 

 

Wychowawcy

 

Samorząd Uczniowski

 

Wychowawcy

 

 

 

D. Jarosz, SU

 

 

 

 

D. Jarosz, katecheci

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

A. Grzesiak,

M. Żyłka

 

Październik/
Listopad

 

1. Kontynuacja współpracy ze szkołą im. Jana Pawła II

 • Opracowanie planu wizyty zaprzyjaźnionej szkoły

B. Kornatko, chętni nauczyciele

 

Grudzień

 

1.Wysłanie życzeń do szkół im. Jana Pawła II

 

 

 

2. Jasełka Bożonarodzeniowe

 • Przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych

 

 

 

 

 • Apel Bożonarodzeniowy.

B. Kornatko, Dyrekcja, Sekretariat,

D. Jarosz

 

 

D. Jarosz, A. Grzesiak

 

Marzec

 

 1. Rekolekcje Wielkopostne

 • Przygotowanie programu i realizacja

D. Jarosz, katecheci

 

 

Kwiecień

04. 2017r

 

27.04.2017r.

1. Apel Wielkanocny

 

2.Trzecia Rocznica kanonizacji Jana Pawła II

 • Przygotowanie Apelu

 

 • Prezentacja o Janie Pawle II

 • Zapalenie znicza

D. Jarosz

 

D. Jarosz, katecheci,

SU

 

Maj

01.05.-….2017r

 

 

 

…..05.2017r

 

 

18.05.2017r.

 

 

 

 

 

18.05.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….05.2017r.

 

 

1.Wycieczka do Rzymu

 

 

 

 

2.Wycieczka do Portugalii

 

2.Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach

 

 

3. Urodziny Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Dzień Patrona ,,Primus Inter Pares’’

 

 • Organizacja wycieczki

 

 

 

 

 • Organizacja wycieczki

 

 

 • Wyjazd do Wadowic

 

 

 

 

 • Przekazanie Albumów Wartości Papieskich kl I do 15.05.17r

 

 

 • Zorganizowanie wystawy Albumów Wartości Papieskich

 

 

 • Upieczenie symbolicznych kremówek przez rodziców uczniów klas I

 

 • Zorganizowanie stoiska z ciastem

 

 

 • Opracowanie i odszukanie scenariuszy godzin wychowawczych dla klas I-III przekazanie ich wychowawcom

 

 • Przygotowanie gazetki w holu szkoły związanej z Dniem Patrona

 

 • Złożenie kwiatów pod popiersiem Jana Pawła II

 

 • Zapalenie znicza przez klasę

 

 • Zobowiązanie uczniów do założenia stroju apelowego

 

 • Wg scenariusza z ,,Terminarza Imprez Szkolnych’’

 

 • Oprawa Mszy Św.

 

 1. Hryniewiecka,

M. Gandecka,

G. Roztocka,

D. Jarosz

 

 1. Miller, nauczyciele

 

 

D. Jarosz, katecheci,

 

 

 

Wychowawcy

kl I

 

 

 

 1. Faron

H. Luźniak,

D. Jarosz

 

Wychowawcy

kl I

 

SU

 

 

D. Jarosz

 

 

 

B. Kornatko

 

 

Samorząd Uczniowski

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

D. Jarosz, katecheci

 

Czerwiec

…..06.2017r

 

 

…..06.2017r

 

 

 

 

…..06.2017r

Zjazd młodzieży na polach Lednickich

 

Diecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II

 

 

 

2. Prezentacja ,,Kapsuł czasu’’

 

 

3. Podsumowanie działań związanych z patronem szkoły.

 

 • Wyjazd

 

 • Wyjazd

 

 

 

 • Przygotowanie i prezentacja ,, Kapsuł czasu’’

 

 

 • Wręczenie nagród za:

- najciekawszy Album Wartości Papieskich

- najładniejszą ,,Kapsułę czasu’’

 

Ks. A. Mikulski

 

 1. Jarosz

 

 

 

A. Faron, H. Luźniak,

D. Jarosz

 

 1. Faron, H. Luźniak, D. Jarosz