Wyprawka szkolna 2016r.

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Dz. U. z 2016r. Poz. 1045)

I. KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom:

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową - w tym afazją,
  • z autyzmem - w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi - w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
  • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy - w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o dofinansowanie  zakupu podręczników  i materiałów edukacyjnych składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1045) termin ustala Burmistrz Miasta i Gminy Syców.

Wnioski w roku szkolnym 2016/2017 należy składać do 7 września 2016r. 

III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

- rodzice ucznia (opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka),

- pełnoletni uczeń,

- nauczyciel,

- pracownik socjalny,

- inne osoby za zgodą rodziców (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, osób   prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

IV. WYMAGANE  DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.

V.ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW .

Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.

Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu i przekazuję ją Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców w terminie do 9 września 2016r.

VI. WYPŁATA ŚRODKÓW NA UDZIELENIE POMOCY

Po otrzymaniu ze szkół list uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy (imię i nazwisko ucznia, nazwa i adres szkoły, klasa, do której uczeń będzie uczęszczał) Burmistrz Miasta i Gminy Syców przekazuje środki na udzielenie pomocy na rachunki bankowe szkół.

Wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie otrzymają zwrot kosztów w Urzędzie Miasta i Gminy  

Dyrektor szkoły oraz Burmistrz Miasta i Gminy Syców, po przedstawieniu dowodów zakupów, zwracają koszty kupna podręczników lub materiałów edukacyjnych do wysokości dofinansowania.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest:

- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka),

- rachunek,

- paragon,

- oświadczenie o zakupie, do którego należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu potwierdzenia zakupu zawierającego następujące informacje:

- imię i nazwisko ucznia,

- nazwę i adres szkoły,

- klasę do której uczeń będzie uczęszczał,

- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych

- kwotę zakupu,

- datę zakupu,

- czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.